Zpráva ze zasedání Výboru ČAS ze dne 24. 11. 2023

Výbor ČAS vedl předseda ČAS Libor Varhaník.

  •  Výbor ČAS jednomyslně schválil zápis č. 1/2023 z jarní schůze Výboru ČAS v roce 2023 konané dne 28. 4. 2023.
  •  Výbor ČAS schválil podle článku VII odstavec 3 písmeno e) Stanov ČAS návrh provozního rozpočtu ČAS na rok 2024.
  • Výbor ČAS schválil podle článku VII odstavec 3 písmeno e) Stanov ČAS návrh rozpočtu investic a financování ČAS na rok 2024. Výbor ČAS schválil podle článku VII odstavec 3 písmeno f) Stanov ČAS návrh na výši členského příspěvku hrazeného atletickými oddíly a atletickými kluby, a) jejichž členství v Českém atletickém svazu trvá k 1. lednu 2024 pro rok 2024 dané součtem pevné částky 500 Kč a násobku počtu evidovaných osob daného atletického oddílu/atletického klubu a částky 150 Kč. Pro určení počtu evidovaných osob je rozhodující stav k 1. lednu 2024. Členský příspěvek je v těchto případech splatný do 31. března 2024, b) jejichž členství v Českém atletickém svazu vznikne v průběhu roku 2024 ve výši 500 Kč. Členský příspěvek je v těchto případech splatný do 30 dnů po přijetí za člena Českého atletického svazu.
  •   Výbor ČAS jednomyslně vzal na vědomí obsahovou a organizační přípravu zasedání Valné hromady ČAS v roce 2023.
  •  Výbor ČAS podle čl. 4 směrnice ČAS č. 2/2009, o zásadách udělování titulu Čestný člen ČAS, jednomyslně udělil titul Čestný člen ČAS Liboru Šnajdrovi.
  •   Výbor ČAS jednomyslně schválil termín jarní schůze Výboru ČAS v roce 2024 na den 13. 4. 2024 v Pardubicích s tím, že stěžejními body pořadu schůze budou projednání Výroční zprávy ČAS za rok 2023, včetně výsledků hospodaření ČAS za rok 2023 a projednání zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS v roce 2023.

Zdroj : ČAS