Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

Přinášíme vám výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k aktuálním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze 6. dubna. Týkají se hlavně sportování v přírodě a na venkovních sportovištích, kde je při splnění níže uvedených podmínek dovoleno pohybovat se bez roušky. Ve výkladovém stanovisku najdete popsané konkrétní příklady využívání sportovišť a jak se v takových případech provozovatel a sportovec musí chovat.

Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j. MZDR 15190/2020-3 a č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020

 

Národní sportovní agentura (dále též jen „NSA“) v reakci na vyhlášení nouzového stavu, respektive navazujících krizových a mimořádných opatření, vydává následující výkladové stanovisko k Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (dále též jen „MZdr“) č.j. MZDR 15190/2020-3 a č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020:

1.K Mimořádnému opatření č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020

Mimořádným opatřením, č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020, přidalo MZdr s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod do konce nouzového stavu k již dříve vydaným zákazům a omezením v čl. I. bodu 3. výjimku:

Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,

včetně cesty za účelem tohoto sportování.

V rámci odůvodnění tohoto mimořádného opatření je výslovně uvedeno, že za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:

 • běhu,
 • chůzi,
 • cyklistice,
 • gymnastice,
 • venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,
 • jízdě na koni,
 • golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),
 • tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,
 • lyžování a snowboardingu,
 • vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,
 • sportovní střelbě,
 • bojovým, silovým a úpolovým sportům,
 • sportovnímu letectví, a to na venkovních sportovištích.
  • Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech

Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:

zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, parků, přírody a jiných veřejně přístupných míst, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

Dle striktního a doslovného výkladu by se totiž výjimka z povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, týkala jen venkovních sportovišť (v užším slova smyslu), a nikoliv i parků, přírody a jiných veřejně přístupných míst, ačkoliv i zde mohou být sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry. Režim na venkovních sportovištích (v užším slova smyslu), v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných míst by měl být z podstaty věci totožný. V kontextu mimořádného opatření lze totiž považovat i parky, přírodu a jiná veřejně přístupná místa za venkovní sportoviště (v širším slova smyslu).

 • Využívání souvisejících vnitřních prostor sportoviště, zejména společných šaten, umýváren, sprch a podobných zařízení

Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:

související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, lze využívat za splnění těchto podmínek:

 • společně budou přítomny jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti nebo případných zaměstnanců sportoviště v nezbytně nutném počtu, za dodržení odstupu od jiných osob nejméně 2 metry,
 • na snadno viditelném místě budou umístěny dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici pro sportující osoby nebo případné zaměstnance sportoviště, a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Související vnitřní prostory sportoviště lze využívat, ale musí být zajištěny uvedené podmínky stanoveného omezeného počtu současně přítomných osob. Zvýšená dezinfekce je velice důležité preventivní opatření.

 • Přítomnost více dvoučlenných skupin, s výjimkou členů domácnosti, na venkovním sportovišti, v parku, v přírodě a na jiném veřejně přístupném místě

Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:

se na venkovním sportovišti, v parku, v přírodě a na jiném veřejně přístupném místě může pohybovat více dvoučlenných skupin (případně vícečlenných tvořených členy domácnosti) za podmínky, že jsou odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry.

 • Přítomnost dalších osob na venkovním sportovišti

Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:

se na venkovním sportovišti mohou nacházet další osoby, např. čekající na uvolnění sportoviště za účelem sportování nebo sledující sportující osoby, za podmínky zachovávání odstupu nejméně 2 metry.

 • Rozsah jízdy na kole, běhu apod.

Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:

je povolena jízda na kole, běh apod. na venkovních sportovištích v širším slova smyslu – viz bod 1.1., a to v místě bydliště nebo i jinde, v rámci prostoru venkovních sportovišť (v užším slova smyslu) a parků, respektive v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech v rozsahu (vzdálenosti) obvykle používané pro příslušné sportovní aktivity v daném výkonnostním stupni.

Jde tak především o rekreační sportovní činnost, případně i o vyšší výkonnostní stupeň, avšak v rámci standardu, který je běžný pro danou sportovní disciplínu. V rozporu s mimořádným opatřením by tak bylo např. jízda na kole na zjevně nepřiměřenou vzdálenost, kdy by se ve skutečnosti jednalo o obcházení zákazu pohybu ve smyslu nedovoleného cestování – viz čl. I. bod 1. a 2. Mimořádného opatření, č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020.

 • Uspořádání turnaje na venkovním sportovišti

Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:

je povoleno uspořádání turnaje na venkovním sportovišti, např. v tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště za dodržení příslušných podmínek a opatření specifikovaných v Mimořádném opatřením, č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020 a Mimořádném opatřením, č.j. MZDR 15190/2020-3 ze dne 6. dubna 2020, a to dle upřesnění ve smyslu výše uvedených bodů tohoto výkladového stanoviska NSA (např. povinné rozestupy, dezinfekční prostředky atd.).

2.K Mimořádnému opatření č.j. MZDR 15190/2020-3 ze dne 6. dubna 2020

Mimořádným opatřením, č.j. MZDR 15190/2020-3 ze dne 6. dubna 2020, MZdr s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod do konce nouzového stavu zakázalo:

 • maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou některých vyjmenovaných prodejen, popř. provozoven – ve výjimkách nejsou uvedeny prodejny sportovního zboží ani sportovních služeb; uvedený zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona a dále na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny – viz čl. I. bod 1.,
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení), přičemž tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) – viz čl. I. bod 3.,
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť – viz čl. I. bod 7 poslední odrážka,
  • Prodej sportovních služeb (např. platba za vstup) v provozovně – venkovním sportovišti

Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:

prodej sportovních služeb (např. platba za vstup) „uvnitř“ v provozovně – venkovním sportovišti je nadále zakázán. Pokud se však bude jednat o prodej přes internet, po telefonu, z „okénka“ nebo jinak mimo provozovnu (např. prodavač bude stát ve dveřích provozovny), tak ten dovolen je.

Dále je třeba rozlišovat vstup na venkovní sportoviště sportující osoby jakožto člena spolku (typicky člena sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty), přičemž v tomto případě sportovní činnost nepředstavuje službu prodanou veřejnosti (nečlenovi); platba členského příspěvku ve smyslu schválených stanov na tom ničeho nemění. V případě veřejnosti (nečlenů) však možnost individuálního sportování na celé řadě venkovních sportovišť velmi reálně spadá pod definici prodeje služeb, jelikož daná sportoviště jsou provozována v rámci podnikatelské činnosti – viz i některé sporty uvedené demonstrativním výčtem v odůvodnění Mimořádného opatření, č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020, např. golfová hřiště, lyžování a snowboarding, tenis, stolní tenis, badminton, volejbal, včetně plážového, a nohejbal apod. V takovém případě je možné realizovat prodej daných služeb pouze mimo provozovnu.

 • Prodej občerstvení v provozovnách poskytovatelů služeb – venkovních sportovištích

Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:

je v provozovnách poskytovatelů služeb – venkovních sportovištích povolen prodej občerstvení mimo související vnitřní prostory provozovny, např. rychlé občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou.

Řada provozoven poskytovatelů služeb – venkovních sportovišť zajišťuje doprovodné služby, jako např. prodej občerstvené pro své členy (členy spolků), respektive i veřejnost. V případě prodeje z výdejového okénka nebo tzv. „s sebou“ se jedná o obdobný případ jako u prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb, který není zakázán.

 • Přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – venkovních sportovištích

Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:

přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – venkovních sportovištích je povolena (viz bod 2.1).

 • Prodej služeb – půjčovny (jízdních kol, šlapadel, loděk, lodí a jiných prostředků ke sportovní činnosti)

Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:

prodej služeb – půjčoven jízdních kol, popř. lodí a jiných prostředků ke sportovní činnosti v provozovně není dovolen, ale pokud by se tak dělo venku, jen z „okénka“, nebo jen „ve dveřích“, tedy mimo provozovnu, tak to není zakázáno.

Provozovatel je povinen zajistit pravidelnou dezinfekci vypůjčeného zařízení, a to vždy před jeho opětném půjčení další osobě.

 • Prodej služeb – provozovny lanovek, lyžařských vleků, drah k bruslení, jízdě na horském kole apod.

Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:

prodej služeb – provozoven lanovek, lyžařských vleků, drah k bruslení, jízdě na horském kole apod v provozovně není dovolen, ale pokud by se tak dělo venku, jen z „okénka“, nebo jen „ve dveřích“, tedy mimo provozovnu, tak to není zakázáno.

 

 • Provoz venkovních sportovišť – lanovek, lyžařských vleků, drah k bruslení, jízdě na horském kole apod.

Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:

Provoz venkovních sportovišť – lanovek, lyžařských vleků, drah k bruslení, jízdě na horském kole apod. je povolen za dodržení příslušných podmínek a opatření specifikovaných v Mimořádném opatřením, č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020 a Mimořádném opatřením, č.j. MZDR 15190/2020-3 ze dne 6. dubna 2020, a to dle upřesnění ve smyslu výše uvedených bodů tohoto výkladového stanoviska NSA (např. povinné rozestupy, dezinfekční prostředky atd.).

3.Závěr

Výše uvedený výklad je samozřejmě platný za dodržení všech ostatních povinností vyplývajících z Mimořádného opatření, č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020, a z Mimořádného opatření č.j. MZDR 15190/2020-3 ze dne 6. dubna 2020.

NSA upozorňuje, že porušení povinností uložených v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu může být přestupkem, případně i trestným činem.

NSA dále upozorňuje, že toto výkladové stanovisko je vydáváno výhradně k Mimořádnému opatření, č.j. MZDR 15190/2020-3 ze dne 6. dubna 2020 a Mimořádnému opatřením, č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020 a vychází z aktuální situace, která se však může v krátkém čase měnit.

Proto doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky Úřadu vlády ČR www.vlada.cz, Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz/www.koronavirus.mzcr.cz, Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz a Národní sportovní agentury www.agenturasport.cz a v této souvislosti pak přijímat příslušná opatření.

zdroj informace : Národní sportovní agentura