Komerční banka meziročně snížila svou uhlíkovou stopu o 35 %

Odpovědné a udržitelné podnikání je součástí strategického plánu Komerční banky pro následující pětileté období. Součástí tohoto plánu je i závazek dosáhnout do roku 2026 uhlíkové neutrality. Redukcí své uhlíkové stopy přispívá banka k udržitelnému rozvoji a ochraně přírody. Jen za loňský rok ji dokázala snížit o neuvěřitelných 35 %. Za toto své úsilí byla nyní oceněna certifikátem standardu uhlíkové stopy od společnosti Preferred by Nature. Koncept uhlíkové stopy současně skvěle zapadá do celkové strategie udržitelnosti v KB tažené zejména financováním zelených projektů našich klientů, zelenými produkty, celkovou všudypřítomnou digitalizací a plnění regulatorních požadavků.

„Získání prestižní certifikace představuje důležitý krok na naší cestě k uhlíkové neutralitě. V roce 2019 generovala Komerční banka v přepočtu na jednoho klienta přibližně 23 kg CO2, vloni to bylo již jen 15,2 kg. K tak dobrému výsledku přispěla samozřejmě i pandemická situace, ale ne malou měrou i daleko efektivnější a svědomitější řízení skleníkových plynů vyprodukovaných vlastní činností“, říká Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky zodpovědná za provoz.

V absolutních číslech se jedná o meziroční snížení emisí z 38 tun na 25 tun. Emise uhlíku Komerční banky pochází primárně ze spotřeby energie a materiálů v jejích kancelářích a na pobočkách. Dále jde o emise generované zaměstnanci, kteří dojíždějí do zaměstnání nebo na služební cesty. Mezi hlavní cíle snižování uhlíkové stopy Komerční banky proto patří zejména přísné řízení energetických úspor, spotřeby vody a plynu, snížení tisku papírů o desítky procent, stěhování z energeticky neúsporných budov do úsporných na okraji Prahy, optimalizace produkce odpadů a jeho důsledné třídění i na nejmenších pobočkách, nenakupování vod v plastu, rozšiřování sítě bezkontaktních, recyklačních a depozitních bankomatů či flotila služebních elektromobilů.

„Jsme přesvědčeni, a dosažené hodnoty to jasně ukazují, že tento trend snižování uhlíkové stopy bude udržitelný i pro další roky,” dodala Jitka Haubová.

Základní rok uhlíkové stopy 2019 2019 2020
Celkové emise 38 301 628 kgCO2e 25 049 037,6 kgCO2e
Počet klientů 1 664 000 1 653 000
Emise na 1 klienta 23,0 kgCO2e 15,2 kgCO2e

 

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a na klimatické změny.

Téměř každá aktivita od dopravy po jídlo uvolňuje přímo nebo nepřímo skleníkové plyny (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6). Uhlíková stopa je množství těchto plynů. Je to nástroj k měření dopadů lidské aktivity na životní prostředí vyjádřený v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého (t CO2e). Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství uvolněného oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, našeho života nebo jedné cesty apod. Uhlíková stopa je jedním z klíčových indikátorů udržitelného rozvoje.