Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – prosinec 2023

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v prosinci 2,7 %. Meziročně se zvýšil o 0,5 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 % u žen 3,3 %. Podíl zaměstnaných k celé populaci 15-64letých dosáhl v prosinci 75,0 %. Oproti prosince 2022 se snížil o 0,4  procentního bodu. 

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v prosinci 75,0 %. Oproti prosinci 2022 se snížil o 0,4 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,2 %, u žen 68,5 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 42,5 %, u 30–49 let 83,4 %, u 50–64letých 81,2%.

V posledním měsíci loňského roku měly zaměstnání tři čtvrtiny lidí v práceschopném věku 15–64 let. Česká míra zaměstnanosti se za posledních deset let zvýšila takřka o sedm procentních bodů, zejména ženy jsou na trhu práce značně aktivnější,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v prosinci 2,7 %. Meziročně se zvýšil o 0,5 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,3 %.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,1 %. Oproti prosinci 2022 se snížil o 0,1 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,1 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (70,8 %) o 12,3 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

Srovnatelná metodika

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v prosinci 2023 za Česko na úrovni 2,8 %.

Zjišťování pouze v soukromých domácnostech

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

Pozn. Od 3. čtvrtletí 2023 došlo k avizované metodické změně v systému vážení a dopočtů VŠPS.