Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy má po rekonstrukci novou technologii a systémy, které pomohou nejen při povodních

Dnes, 14. května 2019, bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy v budově Nové radnice. Vybavení střediska novými informačními a komunikačními technologiemi předcházely stavební úpravy, díky kterým vznikl prostor samostatného střediska, zázemí pro zaměstnance a místnost pro Krizový štáb hl. m. Prahy.

„Operační středisko Krizového štábu hlavního města Prahy představuje moderní pracoviště, bez jakého si dnešní řízení chodu města nedovedu představit. Nejde totiž jen o mimořádné či krizové situace jako jsou povodně či sněhová kalamita. Prakticky každý den přináší problémy spojené s dopravou, bezpečností a dalšími stránkami života v metropoli a k jejich řešení ve spolupráci s odpovědnými složkami, úřady a organizacemi je takové pracoviště nezbytností,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib.

Operační středisko Krizového štábu hl. m Prahy (dále operační středisko) spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému, městskými částmi, pražskými organizacemi, servisními firmami a dalšími dotčenými subjekty a osobami.

„Nejvýraznější změnou v rámci rekonstrukce je instalace velkoplošné monitorové stěny složené z LCD obrazovek. Tato stěna slouží pro zobrazení živého obrazu kamer z městského kamerového systému a pro přepínání a úpravu vzhledu obrazových vstupů v jednotlivých částech monitorové stěny,“ řekl náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček a dodal: „Rekonstrukcí prošla také řídící místnost Krizového štábu hlavního města Prahy, která byla rozšířena o jednu kancelář. Kapacitně se do místnosti pohodlně vejde pětadvacet osob. Před rekonstrukcí se do místnosti vešlo maximálně dvanáct až patnáct osob.“

Rozsáhlá rekonstrukce, včetně stavebních úprav, dodávky nových technologií (servery, velkoplošná zařízení, řídicí systém, komunikační systémy, manažerský informační systém, zařízení operátorského pracoviště, softwarových modulů a dodávky technologického a ostatního nábytku), vyšla na téměř 54,7 milionů korun včetně DPH. Po dobu rekonstrukce bylo operační středisko přestěhováno do náhradních prostor, takže byl zajištěn nepřetržitý provoz.

„Nové pracoviště poskytuje zaměstnancům operačního střediska lepší zázemí pro výkon jejich činností. Operační středisko Krizového štábu hlavního města Prahy je místem, kde se shromažďují informace k aktuálnímu dění v Praze, především z oblasti bezpečnosti a dopravy. Představitelé hlavního města Prahy jsou v případě nenadálé události neprodleně informováni,“ řekl ředitel odboru bezpečnosti Josef Macháček.

Operační středisko bylo zřízeno 1. ledna 1997 jako stálý pracovní orgán Krizového štábu hl. m. Prahy a Bezpečnostní rady hl. m. Prahy. Běžně zde slouží operátoři ve dvanáctihodinových pracovních směnách. V případě rozsáhlé nebo dlouhodobé mimořádné události či krizového stavu je doplňováno o pracovníky odboru bezpečnosti, ale i o další zaměstnance Magistrátu hl. m. Prahy podle charakteru události. Veřejnost je průběžně o událostech v Praze informována prostřednictvím Bezpečnostního portálu hl. m. Prahy na adrese bezpecnost.praha.eu. V případě potřeby je na operačním středisku aktivována bezplatná infolinka. Naposledy to bylo při Pražském maratonu ohledně informací o dopravních opatřeních.

Magistrát HL.M.Prahy


Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy

 

Provoz operačního střediska byl zahájen 1. ledna 1997 (Operační a informační středisko Jednotného bezpečnostního systému hl. m. Prahy). Postupem času se vyvíjely technologie a narůstal objem úkolů. Začala výstavba Autonomního systému varování a vyrozumění (elektronické sirény), Městského kamerového systému a výstavba Městského rádiového systému TETRA.

Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy (dále jen „OS KŠ HMP“) je zřízeno jako stálý pracovní orgán Krizového štábu hl. m. Prahy a Bezpečnostní rady hl. m. Prahy, zejména za účelem zabezpečení nepřetržité pohotovosti hl. m. Prahy v oblasti krizového řízení jako jedno z opatření ke snížení nebezpečí vzniku a ke snížení následků mimořádných událostí a k řešení krizových stavů. Je zakotveno v Jednacím řádu Bezpečnostní rady HMP a Krizového štábu z 1. 1. 2018, které nahradilo Nařízení primátorky hlavního města Prahy č. 1 – 4/2015. OS KŠ HMP monitoruje situaci v hl. m. Praze a informuje členy Bezpečnostní rady hl. m. Prahy a Rady hl. m. Prahy, územně příslušné orgány samosprávy, vedoucí a určené pracovníky Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) a složky Integrovaného záchranného systému (IZS).

Spolupráce s městskými částmi hl. m. Prahy je jednou z důležitých činností, která probíhá jak v době řešení závažné situace, tak v době běžného provozu. V rámci spolupráce s městskými částmi hl. m. Prahy řeší OS KŠ HMP některé povinnosti hl. m. Prahy, dané mu zákonem.

OS KŠ HMP spolupracuje se složkami IZS, organizacemi, servisními firmami a dalšími dotčenými subjekty a osobami. Jde např. o Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Policii České republiky, Městskou policii hl. m. Prahy, Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy, Technickou správu komunikací, Správu služeb hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražskou plynárenskou, a.s., Pražskou teplárenskou, a.s., Pražskou energetiku, a. s., Povodí Vltavy, s. p., a další.

Jedná se o spolupráci při informování a zajišťování různých požadavků. Nejčastěji jsou to dopravní informace, výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu, informace o poruchách vodovodu, uzavírkách ulic ale také o zraněných při dopravních a jiných nehodách. Z běžných požadavků jsou to např. požadavky na úklid, opravy komunikací – propady, chybějící víka kanálů, odvoz uhynulých kadáverů, při mimořádných událostech požadavky např. na řešení náhradního ubytování, evakuaci osob, na evakuační autobus, na statika, požadavky na materiální podporu – zejména v době povodní, nehody a mimořádné události v prostorách metra, informace o haváriích na vodních plochách a tocích a mnoho dalšího.

OS KŠ HMP pravidelně prověřuje provozuschopnost Autonomního systému varování a vyrozumění (dále jen „ASVV“) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR. ASVV výrazně přispěl k varování obyvatel hl. m. Prahy při mimořádných událostech. Jednalo se např. o informování obyvatel při povodních v roce 2002 a 2013, kontaminace pitné vody v roce 2015, výpadek trafostanice Chodov v roce 2017, únik chlóru z Interpharma v Praze 12 v roce 2017, extrémní srážky na malých vodních tocích v červnu 2017, požár hotelu v Praze 2 a požár haly U Továren v loňském roce i propad stropů v ul. Mikulandská v Praze 1.

V případě rozsáhlé nebo dlouhodobé mimořádné události nebo krizového stavu je OS KŠ HMP doplňováno o pracovníky odboru bezpečnosti, ale i o další zaměstnance MHMP podle charakteru mimořádné události nebo krizového stavu. Zajišťuje varování a informování obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy o vzniku nebo nebezpečí vzniku mimořádné události, vše v souladu s Krizovým plánem hl. m. Prahy, nebo podle požadavků velitele zásahu. V případě potřeby komunikace s veřejností jsou na OS KŠ HMP zřízeny infolinky, které se využívají jako informační linky pro komunikaci s veřejností. Zároveň OS KŠ HMP informuje veřejnost a krizové pracovníky prostřednictvím Bezpečnostního portálu hl. m. Prahy o událostech na území hl. m. Prahy.

OS KŠ HMP se nachází v budově MHMP na Nové radnici, Mariánské náměstí č. 2, Praha 1. Jedná se o režimové pracoviště s omezeným vstupem. Vstup na OS KŠ HMP je povolen předem určeným pracovníkům a servisním organizacím, které spravují HW a SW OS KŠ HMP.

Provoz OS KŠ HMP je zajišťován nepřetržitě ve dvanáctihodinových pracovních směnách: denní od 09:00 do 21:00 hodin a noční od 21:00 do 09:00 hodin. Směna je podřízena primátorovi hl. m. Prahy, řediteli MHMP, řediteli odboru bezpečnosti MHMP (tajemník Krizového štábu hl. m. Prahy) nebo jejich zástupcům. Na operačním středisku je zaměstnáno 5 operátorů (minimální počet nutný k zajištění nepřetržitého chodu 24 hodin denně), metodik operačního řízení a provozní technik operačního řízení.

Vedle běžného provozu má OS KŠ HMP koordinaci a spolupráci na všech akcích v Praze z hlediska bezpečnostních opatření například rozsvěcení vánočního stromu, Mikuláš, Silvestr, Novoroční ohňostroj, trhy (velikonoční, vánoční apod.), maratony, Metronom Prague, Mattoni koktejl festival, Triatlon (Challenge Prague), Židovské svátky apod.

 

Rekonstrukce Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy

 

Původní stav byl více než 20 let bez zásadního zásahu. Nové pracoviště bude lépe vyhovovat pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů a pro bezproblémové fungování pracovních orgánů Krizového štábu hl. m. Prahy. Komplexní rekonstrukce OS KŠ HMP, včetně stavebních úprav, hardwarového a softwarového vybavení, s rozšířením o přilehlé místnosti vytvořila moderní pracoviště operátorům a pracovníkům odboru bezpečnosti. Důležitou součástí rekonstrukce v rámci stavebních úprav bylo rozšíření řídící místnosti Stálé pracovní skupiny KŠ HMP.

Stavební práce i dodávku technologického vybavení zajišťovala na základě veřejné zakázky firma Colsys, s.r.o.

Stavební práce celkem 5 174 775,03 bez DPH (6.261 427,79 Kč s DPH).

Dodání technologického vybavení i s vícepracemi 40 539 002,50 Kč bez DPH (49 052 193,03 Kč s DPH).

Celková rekonstrukce OS KŠ HMP : 45 144 744, 03 Kč bez DPH (54 625 14, 28 Kč s DPH).