Masarykova univerzita podepsala memorandum o spolupráci s Krajem Vysočina

Prorektor pro personální a akademické záležitosti Masarykovy univerzity Jiří Hanuš a hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek podepsali v Telči memorandum o spolupráci. Podpisu byli přítomni také kvestorka MU Marta Valešová, ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec či náměstkové hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová a Roman Fabeš. Memorandum bylo uzavřeno na dobu neurčitou.

Rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání a prohlubování profesionálních znalostí a praktických dovedností

Podstatou memoranda je rozvoj spolupráce obou institucí v oblasti vzdělávání a prohlubování profesionálních znalostí a praktických dovedností studentů, účastníků vzdělávání a absolventů, zajištění odborných praxí a stáží, transferu technologií a popularizace vědy a výzkumu. Obě strany mají zájem v rámci svých možností rozvíjet a prohlubovat spolupráci, například v oblastech rozvoje Středoevropského centra pro kulturní dědictví v Telči, při hledání a zpracování společných témat bakalářských, diplomových a doktorandských prací s praktickým využitím pro rozvoj území kraje nebo při hledání a přípravě studijních oborů s potenciálem průběhu výuky v Telči.

„Masarykova univerzita disponuje v Telči svým centrem, které je přímo na náměstí. Toto místo má svou historii a génia loci a je v univerzitním zájmu, aby sloužilo nejen akademikům a studentům univerzity, ale aby bylo otevřeno spolupráci s Krajem Vysočina. Uzavřené memorandum není jen proklamací, ale vyjádřením zájmu Masarykovy univerzity o prohloubení kontaktů v rámci vědeckého poznání, výuky a rozmanitých projektů. Jsem přesvědčen, že některých cílů se dá dosáhnout pouze vzájemnou kooperací, která znamená i obohacení všech zúčastněných,“ uvedl Jiří Hanuš, prorektor pro personální a akademické záležitosti Masarykovy univerzity.

Pracoviště Masarykovy univerzity v Telči

Právě v tomto směru spatřuje vedení Kraje Vysočina velkou příležitost.

„Pracoviště Masarykovy univerzity v Telči vidíme jako ideální pro případné budoucí vzdělávání, například pedagogických pracovníků. Je to dobrá lokalita pro pořádání vzdělávacích akcí, pracovních jednání, seminářů, konferencí a organizaci obdobných činností nejen pro akademiky, ale i pro studenty,“ říká náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

 

Masarykova univerzita není jedinou vysokou školou, se kterou Kraj Vysočina uzavřel memorandum o spolupráci. Kraj Vysočina má legitimní potřebu podporovat projekty vysokých škol, jejich investiční i vědecké aktivity.

„Spolupráci s partnery z akademické sféry vnímám jako nezastupitelnou z pohledu rozvoje regionu, především pokud jde o přípravu kvalifikovaných odborníků pro regionální trh práce a podporu výzkumu, vývoje a inovací, včetně uplatňování jejich výsledků v praxi, což jsou zásadní předpoklady pro vyvážený růst a konkurenceschopnost regionu,“ uzavřel hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Zdroj: Masarykova univerzita