Imaginární hranice mizí. Praha a Středočeský kraj podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

Hlavní město Praha a Středočeský kraj dnes uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci. Klíčový dokument slavnostně podepsali středočeská hejtmanka Petra Pecková a pražský primátor Zdeněk Hřib přímo na hranici obou krajů. Společně s nimi pomyslnou hranici smazal koordinátor projektu náměstek primátora Prahy pro územní rozvoj Petr Hlaváček a středočeský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík.

 

Cílem nového memoranda je prohloubit a rozšířit dosavadní spolupráci, a to nejen v oblasti kvality života obyvatel, ale také technické a dopravní infrastruktury či například životního prostředí a školství.

 

„Praha si váží partnerů, na které je spolehnutí. To je i případ spolupráce se Středočeským krajem, která je teď výrazně lepší než dříve a máme zájem ji ještě více prohlubovat. Naším společným cílem je zajistit co nejvyšší životní standard obyvatelům s přihlédnutím k tomu, že značná část z nich mezi kraji pravidelně cestuje například kvůli zaměstnání, vzdělávání nebo službám. Funkčnost spolupráce obou krajů už prověřila i pandemie covidu, kdy jsme společně postupovali například v otázce testování,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib

Neexistuje žádná hmatatelná hranice mezi oběma kraji. Praha není ostrov uprostřed středočeského moře, a naopak Středočeský kraj není nějakým prstencem odděleným od Prahy. A proto je úzká spolupráce s hlavním městem nezbytná. Věřím, že se nám podaří společně zlepšovat podmínky života středočeských občanů, kteří v Praze tráví velké množství času, a naopak Pražanů, kteří v našem kraji většinou relaxují, ve všech oblastech. Ať je to doprava, sociální služby, zdravotnictví, školství, kultura nebo digitalizace,“ uvádí hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

 

Náměstek primátora pro území rozvoj Petr Hlaváček, který vedl pracovní skupinu připravující memorandum, doplňuje: „Praha a významná část Středočeského kraje tvoří jeden funkční metropolitní region, avšak území není organizováno a bohužel možná ani dostatečně vnímáno. Pomocí měkkého nástroje společného memoranda hledáme způsob, jak všechny aktivity a dynamiku území, zejména ve vztahu k dopravě a bydlení, do budoucna koordinovat. A to v území, které má dle dat mobilních operátorů téměř tři miliony obyvatel a má, stejně jako obdobná metropolitní území v zahraničí, klíčový ekonomický výkon pro celou republiku.“

Vzájemnou spolupráci prověřila v tomto roce i pandemie nákazy covid-19. „Obyvatelé obou regionů využívají zdravotnictví jak Prahy, tak Středočeského kraje, což bylo ve všech vlnách epidemie ještě více patrné než běžně. Pro naše oblastní nemocnice jsou pak pražské fakultní nemocnice tak zvaným vyšším pracovištěm, a právě v Praze jsou specializovaná pracoviště. Úzká spolupráce při vytváření strategií a koncepcí je proto nutná. A věřím, že nově zakotvená spolupráce, která není jen deklaratorním prohlášením, nám v tom významně pomůže,“ popisuje středočeský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík.

Již v roce 2013 podepsaly kraje memorandum s cílem prohloubit a rozšířit dosavadní spolupráci. To se však, podle současných radních, za minulých politických vedení krajů téměř nedělo. Nové memorandum má vyšší ambice, nastavuje pravidelnou a efektivní spolupráci a nahrazuje původní memorandum. Nově dohoda jasně deklaruje, že hlavní město a Středočeský kraj budou všestranně pečovat o rozvoj svých území, a zdůrazňuje výjimečnou krajinnou, urbanistickou, socioekonomickou, kulturní i environmentální provázanost obou regionů a potřebu nastavení trvalé spolupráce.

 

Memorandum zakotvuje, že vzájemná spolupráce bude pravidelně vyhodnocována na společných setkáních Rady hlavního města Prahy a Rady Středočeského kraje, která se uskuteční nejméně dvakrát v kalendářním roce. Oba kraje delegují své zástupce, kteří budou spolupráci průběžně analyzovat a navrhovat další kroky.

Regiony se také zavazují společně hledat cesty k zajištění potřebných finančních prostředků pro naplňování rozvojových cílů a priorit. Současně také koordinovat své kroky ve vztahu k evropským a národním orgánům při tvorbě národní či nadnárodní legislativy, stanovování finančních rámců a lokalizaci investičních prostředků.

Praha i Středočeský kraj vnímají v tomto kontextu snahu evropských a národních orgánů podporovat rozvoj a zvyšování odolnosti metropolitních regionů a aglomerací a deklarují využití těchto snah pro naplňování cílů memoranda.


MEMORANDUM

o vzájemné spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Středočeským krajem

Strany memoranda

Hlavní město Praha zastoupeno MUDr. Zdeňkem Hřibem sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1

IČO: 00064581

a

Středočeský kraj zastoupen Mgr. Petrou Peckovou sídlem Zborovská 11, Praha 5

IČO: 70891095

Preambule

 1. Hlavní město Praha a Středočeský kraj jsou územními samosprávnými celky (regiony) pečujícími o všestranný rozvoj svých území.
 2. Strany memoranda si uvědomují výjimečnou krajinnou, urbanistickou, socioekonomickou, kulturní i environmentální provázanost obou regionů a potřebu trvalé vzájemné spolupráce.
 3. Strany memoranda jsou vedeny snahou o posilování udržitelného rozvoje a sociální a ekonomické soudržnosti obou regionů.
 4. Strany memoranda vnímají snahu evropských a národních orgánů podporovat rozvoj a zvyšování odolnosti metropolitních urbanizovaných oblastí (tzv. funkčních metropolitních oblastí) a aglomerací a deklarují využití těchto snah pro naplňování cílů tohoto memoranda.
 5. Strany memoranda si uvědomují význam strategických investic, které jsou nezbytným předpokladem pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj obou regionů, zajištění kvality života jejich obyvatel a vyrovnávání se s výzvami současného globalizovaného světa, a to zejména na území tzv. Pražské metropolitní oblasti.
 6. V návaznosti na memorandum o spolupráci z roku 2013 strany memoranda vyjadřují vůli prohloubit a rozšířit dosavadní bilaterální spolupráci a koordinaci politických, administrativních a odborných kapacit při celkovém rozvoji obou regionů a při zajištění transparentního a efektivního využívání veřejných prostředků.

Náplň memoranda

V zájmu dosažení společného koordinovaného přístupu k celkovému rozvoji obou regionů se strany memoranda dohodly na následujícím:

 1. Pro účely koordinovaného přístupu bude vzájemná spolupráce pravidelně vyhodnocována na společných setkáních Rady hlavního města Prahy a Rady Středočeského kraje (dále jen „Rady obou regionů“), která se uskuteční nejméně dvakrát v kalendářním roce (dle potřeby za účasti pouze vybraných členů Rad obou regionů v závislosti na tématech k diskusi). Na základě konsensu Rad obou regionů budou formulovány rozvojové cíle a priority a stanoven další postup vzájemné spolupráce pro následující období.
 2. Strany memoranda se zavazují formulovat cíle v oblasti vzájemné spolupráce, které budou reflektovat požadavky a potřeby obyvatel, měst a obcí, podnikatelských subjektů i nevládních organizací působících na území obou regionů.
 3. Pro realizaci vzájemné spolupráce budou Rady obou regionů společně hledat cesty k zajištění potřebných finančních prostředků pro naplňování rozvojových cílů a priorit a koordinovat své kroky ve vztahu k evropským a národním orgánům při tvorbě národní či nadnárodní legislativy, stanovování finančních rámců a lokalizaci investičních prostředků.
 4. Společný postup hodlají strany memoranda v rámci udržitelného rozvoje uplatňovat zejména (a minimálně) v oblastech: kvality života obyvatel, územního a hospodářského rozvoje, technické a dopravní infrastruktury, životního prostředí, školství, sociálních služeb, zdravotnictví, kultuře, cestovním ruchu, datové oblasti, digitalizace a Smart City/Region.
 5. Strany memoranda delegují své zástupce (plánovače, úředníky, experty), kteří budou vzájemnou spolupráci průběžně analyzovat a budou navrhovat kroky pro naplňování rozvojových cílů stanovených Radami obou regionů v jednotlivých tematických oblastech správy, včetně dlouhodobě udržitelného územního rozvoje. Úkolem delegovaných zástupců bude zároveň koordinovat postup v rámci administrativy samosprávných jednotek v příslušném regionu a v rámci rozvojových platforem.
 6. Strany memoranda se zavazují v rámci společného postupu široce spolupracovat s dalšími aktéry a partnery rozvoje území, včetně výzkumných institucí.

Závěrečná ustanovení

 1. Toto memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu obou stran memoranda a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
 2. Změny tohoto memoranda mohou být provedeny se souhlasem obou stran memoranda, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, které musí být podepsány oběma stranami memoranda.
 3. Toto memorandum pozbývá platnosti písemnou dohodou obou stran memoranda, případně výpovědí kteroukoli ze stran memoranda bez uvedení důvodu, s výpovědní dobou v délce 3 měsíců ode dne doručení výpovědi druhé straně memoranda. Při neplnění nebo porušení podmínek stanovených v tomto memorandu je kterákoli ze stran memoranda oprávněna od  tohoto memoranda odstoupit. Odstoupení od tohoto memoranda musí být učiněno písemně a  jeho účinky nastávají dnem následujícím po doručení druhé straně memoranda.
 4. Toto memorandum je vyhotoveno v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsané zaručenými elektronickými podpisy stran memoranda založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze stran memoranda obdrží toto memorandum v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.
 5. Podpisem tohoto memoranda strany memoranda potvrzují dohodu o ukončení platnosti Memoranda o vzájemné spolupráci Středočeského kraje a hlavního města Prahy ze dne 19. 6. 2013.
 6. Strany memoranda prohlašují, že z tohoto memoranda neplynou žádné přímé finanční, ani jiné závazky pro kteroukoli ze stran memoranda a že jakékoli náklady v souvislosti s realizací tohoto memoranda ponese vždy ta strana memoranda, které náklady vznikly.
 7. Strany memoranda berou na vědomí, že toto memorandum není smlouvou podle zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Pro  vyloučení pochybností strany memoranda výslovně uvádějí, že účelem tohoto memoranda není stanovení konkrétních práv a povinností, tyto budou upraveny až v případných jednotlivých smlouvách uzavřených na základě tohoto memoranda.
 8. Strany memoranda výslovně souhlasí s tím, aby toto memorandum bylo uvedeno v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o stranách memoranda, číselné označení tohoto memoranda, datum jeho podpisu a text tohoto memoranda.
 9. Strany memoranda prohlašují, že skutečnosti v tomto memorandu uvedené nepovažují za  obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Strany memoranda výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto memoranda v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o  registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hlavní město Praha.
 10. V souladu s § 59 odst. 2 písm. q) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto memoranda bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/47 ze dne 16. 12. 2021.
 11. V souladu s § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tímto Středočeský kraj potvrzuje, že uzavření tohoto memoranda bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 093-11/2021/ZK ze dne 29. 11. 2021.

 

Strany memoranda tímto výslovně prohlašují, že si toto memorandum před jeho podpisem přečetly, že bylo uzavřeno po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

foto : JCcysnews