Ceny Wernera von Siemense za rok 2021 získali nejlepší studenti, pedagogové a mladí vědci

Ceny Wernera von Siemense, které český Siemens uděluje nejlepším studentům, pedagogům a mladým vědcům, byly dnes uděleny již po čtyřiadvacáté. Nezávislé poroty vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v osmi kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla i letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. a absolventskou práci na téma chytrá infrastruktura a energetika.

Ve čtyřiadvacátém ročníku Ceny Wernera von Siemense vybíraly poroty z 568 přihlášek, mezi 21 oceněných bylo rozděleno 900 tisíc Kč.

Jednatřicet procent přihlášek bylo od žen, mezi vítězi ženy představují 24 %. Nejvíce vítězů je z ČVUT Praha (6 oceněných), následuje Akademie věd ČR (4 ocenění), na třetím místě se umístilo VUT Brno (3 ocenění).  Od začátku existence soutěže bylo mezi vítěze rozděleno 14 300 000 Kč.

V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense 2021 získal kolektiv autorů pod vedením Mgr. Bruna de la Torre, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci, CATRIN za práci s názvem „Zobrazení nerovnoměrného rozložení elektronového náboje na atomu: sigma-díry“. Členy oceněného týmu jsou Mgr. Benjamin Mallada Faes Aurelio Gallardo, MSc. (AV – FZU) a Mgr. Maximilián Lamanec (AV – ÚOCHB). Autoři vítězné práce pomocí nové metody jako první na světě pozorovali nerovnoměrné rozložení elektronového náboje kolem atomu halogenu, tzv. sigma-díru. Nová zobrazovací metoda, díky níž tohoto vědeckého úspěchu dosáhli, otevírá cestu ke zdokonalení materiálových a strukturních vlastností řady fyzikálních, biologických či chemických systémů, které ovlivňují náš každodenní život.

 

První místo v Ceně Wernera von Siemense 2021 za nejlepší disertační práci získal Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Ocenění získal za práci s názvem „Velkoplošná funkcionalizace povrchů pomocí laserem vytvořených mikro a nanostruktur“. Oceněná práce popisuje unikátní metody laserového mikroobrábění a otevírá nové možnosti tvorby funkčních povrchů, například superhydrofobních, antibakteriálních, ledofobních, samočisticích či antikorozních.

 

V kategorii nejlepší diplomová práce zvítězila Ing. Senta Műllerová z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci za práci s názvem „Inkorporace antibiotik do biodegradabilních nanovlákenných vrstev pro nové medicínské aplikace.“ Ve své práci se zaměřila na zvyšování efektivity nanovláken používaných v lékařství za využití povrchových modifikací a inkorporací aktivních látek do nanovláken.

 

Jako nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense za rok 2021 doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D., z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde vyučuje matematiku. Porota ocenila dlouholeté úsilí Petra Kováře budit ve studentech nadšení pro matematiku a složité matematické otázky. Petr Kovář napsal dvě učebnice a mnoho učebních textů, s přednáškami, které popularizují matematiku pravidelně vystupuje na středních a základních školách.

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D. z Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd. V práci nazvané „Dinucleoside polyphosphates act as 5′-RNA caps in bacteria“ (Dinukleosid polyfosfáty působící jako 5′-RNA čepičky v bakteriích) se svým týmem prokázala, že okrajové konce RNA závisejí na zátěži a prostředí, jemuž je buňka vystavena. Toto zjištění představuje značný potenciál pro budoucí využití v aplikované medicíně.

 

Ocenění za překonání překážek získal Ing. Tomáš Zbavitel z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Tomáš Zbavitel je od narození neslyšící, ale navzdory tomu úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku (jako první ve znakovém jazyce) v oboru Inženýrská mechanika a obhájil diplomovou práci s názvem „Klasifikace objektů zpracováním obrazu na základě změny topologie.“ S pomocí neuronových sítí Tomáš Zbavitel vytvořil unikátní technický slovník pro neslyšící, který lze použít pro překlad technických termínů do znakové řeči.

Ocenění za nejlepší práci na téma Průmysl 4.0 získal Ing. Stefan Grushko, Ph.D. z Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Oceněna byla disertační práce s názvem „Plánování pohybu manipulátoru v dynamickém prostředí při využití informací z RGB-D senzoru“. Ocenění za nejlepší práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika získal Ing. Nikola Pokorný, Ph.D. z Fakulty strojní z ČVUT v Praze. Oceněn byl za disertační práci s názvem „Zasklený kapalinový fotovoltiacko-tepelný kolektor“.

Porota udělila také zvláštní uznání za vizionářskou práci v oblasti Průmyslu 4.0, které získal Ing. arch. Jan Petrš, PhD. za práci „Stavební robotické systémy – návrh samorekonfigurovatelného systému se sdílenými aktuátory“. Práce se zabývá robotickým systémem, který umožňuje samosestavitelnost v oblasti architektury.

 

O soutěži Cena Wernera von Siemense

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 56 odborníků a zástupců akademické obce a neziskových organizací. Záštitu nad udílením cen 24. ročníku poskytli Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o. a Siemens Advanta.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

 Citace k soutěži Cena Wernera von Siemense:

 

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens Česká republika:

„Věda a výzkum jsou základem pokroku a prosperity, protože přinášejí odpovědi na složité otázky, které dnes státy i firmy řeší.“  „Pedagogům se stále nedostává zaslouženého ocenění. Dokázali podporovat své studenty a žáky ve složité době koronavirové krize, neúnavně jim pomáhají orientovat se ve stále složitějším světě. Doufám, že filozofie Cen Wernera von Siemense, kde vedle studentů oceňujeme i jejich pedagogy, ukazuje, jak moc si jejich práce vážíme.“ „Ocenění za překonání překážek při studiu a za vynikající kvalitu ženské vědecké práce jsou naší odpovědí na otázku diverzity. Doufám, že trend prosazování těchto otázek bude nabírat na síle.“


Mgr. MgA.
Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika:

„Velmi si vážím toho, že máme v České republice možnost už přes dvacet let oceňovat nadané studenty, vědce i pedagogy. Vzdělávání a vývoj jsou součástí naší firemní DNA, která je velmi úzce spjata s českou akademickou sférou. Hlavně díky kvalitním absolventům můžeme neustále rozšiřovat lokální kompetence, vést zahraniční projekty a být spolehlivým partnerem pro naše zákazníky.“

 

Mgr. Vladimír Kulla, ředitel Siemens Advanta pro Českou republiku a Evropu:

„Oblast výzkumu a vývoje je vysoce konkurenční prostředí a pro firemní vývoj to platí dvojnásob. Kvalita vítězných prací letošního ročníku Ceny Wernera von Siemense ukazuje, že čeští studenti a mladí vědci se ve světě neztratí.“

 

Přehled vítězů Ceny Wernera von Siemense 2021:

Kategorie

Odměna

Jméno/Univerzita/Vedoucí práce Název práce
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

300 000 Kč

Kolektiv autorů pod vedením:

Mgr. Bruno de la Torre, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, CATRIN

Členové týmu:

Mgr. Benjamin Mallada Faes

Aurelio Gallardo, MSc. (AV – FZU)

Mgr. Maximilián Lamanec (AV – ÚOCHB)

Zobrazení nerovnoměrného rozložení elektronového náboje na atomu: sigma-díry
Nejlepší pedagogický pracovník

50 000 Kč

Doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Nejlepší diplomová práce, 1. místo

50 000 Kč student

50 000 Kč vedoucí práce

Ing. Senta Műllerová

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Vedoucí: Ing. Markéta Klíčová

Inkorporace antibiotik do biodegradabilních nanovlákenných vrstev pro nové medicínské aplikace
Nejlepší diplomová práce, 2. místo

30 000 Kč student

30 000 Kč vedoucí práce

Ing. Robin Filip

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vedoucí: Ing. Martin Paar, Ph.D.

Chytré dobíjení EV a BESS pro zvýšení FV hostingové kapacity distribučních sítí
Nejlepší diplomová práce, 3. místo

20 000 Kč student

20 000 Kč vedoucí práce

Ing. Martin Hodek

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta strojní

Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

Optimalizace fotovoltaického systému pro potřeby domácnosti
Nejlepší disertační práce, 1. místo

50 000 Kč student

50 000 Kč školitel

Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Školitel: Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. (AV FZU, HiLASE)

Velkoplošná funkcionalizace povrchů pomocí laserem vytvořených mikro a nanostruktur
Nejlepší disertační práce, 2. místo

30 000 Kč student

30 000 Kč školitel

Mgr. Ivana Víšová, Ph.D.

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta

Školitelka: RNDr. Hana Lísalová, Ph.D. (AV FZU)

Studium interakcí funkčních povrchů s biologickými systémy
Nejlepší disertační práce, 3. místo

20 000 Kč student

20 000 Kč školitel práce

Ing. Roman Lavička, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Školitel: prof. Jesus Guillermo Contreras Nuno, Ph.D.

Ultra-Peripheral Collisions at ALICE /Ultraperiferní srážky na experimentu ALICE
Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

20 000 Kč

Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D.

Akademie věd

Ústav organické chemie a biochemie

Dinucleoside polyphosphates act as 5′-RNA caps in bacteria / Dinukleosid polyfosfáty působící jako 5′-RNA čepičky v bakteriích
Ocenění za překonání překážek při studiu

50 000 Kč

 

Ing. Tomáš Zbavitel

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství

 

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0

20 000 Kč

Ing. Stefan Grushko, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní 

Plánování pohybu manipulátoru v dynamickém prostředí při využití informací

z RGB-D senzoru

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura

20 000 Kč

Ing. Nikola Pokorný, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní 

Zasklený kapalinový fotovoltiacko-tepelný kolektor 

*prémie za doporučení vítěze je 10 000 Kč

Předsedové a předsedkyně porot

Kategorie Předseda / předsedkyně
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR
Nejlepší pedagogický pracovník   prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., předseda České konference rektorů
Nejlepší diplomová práce prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor* VUT Brno (do 2/2022)
Nejlepší disertační práce  doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT Praha
Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce Ing. Eduard Palíšek, PhD., MBA, generální ředitel Siemens
Ocenění za překonání překážek při studiu prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor MU Brno
Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0 prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., ředitel CIRC, ČVUT Praha
Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel ENET VŠB-TU Ostrava
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR

 

Více najdete na www.cenasiemens.cz.