Změny Pravidel atletiky platné od 1. listopadu 2021

Komise rozhodčích ČAS předkládá přehled nejdůležitějších úprav pravidel. Nejedná se o přesnou citaci překladu. Změny a nová ustanovení jsou podtrženy. Pro ilustraci byl použit obrázek z webových stránek World Athletics.

Soutěžní pravidla: 

P 19.4

…. Příslušný rozhodčí běžně signalizuje zdařený pokus zvednutím bílého praporku a nezdařený pokus červeným praporkem. Může být schválena i alternativní viditelná signalizace.

Světové rekordy:

P 31.14.4

Žádný výkon nebude uznán jako světový rekord, pokud došlo k porušení pravidla 17.3 TP, mimo případů podle 17.4.3 a 17.4.4 TP…. (nově přidané odstavce uvedené níže)

P 32

Mezi světové rekordy budou zařazeny výkony dosažené v bězích na 50 km na silnici pro muže i ženy. V chůzi byly přidány na dráze 35 000 m a na silnici 35 km pro muže i ženy. U trati na 30 000 m už nebudou vedeny světové rekordy.

Technická pravidla: 

P 5

Přidány informace upřesňující požadavky na vyvíjené typy/ prototypy obuvi a jejich použití.

Výrobce povrchu nebo organizátor může zakázat určitý tvar hřebíků.

 

P 11.3 – nově zařazeno. Původní P 11.3 je nyní 11.4.

Výkony dosažené v hale nebo v jiných plně či částečně krytých místech, kde parametry (délka) nebo jiné specifikace zařízení neodpovídají pravidlům pro soutěž v hale, byly platné a uznávané jako by byly dosaženy venku, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

11.3.1 příslušná federace, dle ustanovení soutěžních pravidel 2 a 3, vydala souhlas k závodu;

11.3.2 na závod byli delegováni činovníci z národního panelu;

11.3.3 kde je pro závod nutné náčiní, musí být v souladu s Pravidly atletiky;

11.3.4 v případě oválné dráhy je její délka větší než 201,2 m (220 yardů), ale ne delší než 400 m; a

11.3.5 akce se koná v soutěžním prostoru nebo zařízení v souladu s Pravidly. Pokud se koná na dočasném zařízení, bylo dodrženo P 10 Technických pravidel.

P 16.10

.. vrácení nezdařeného startu může být nejen výstřelem, ale i aktivací zvukového signálu

P 17.4 nově přidány dva odstavce týkající se „vyšlápnutí“, které budou platit při soutěžích v ČR pouze při akcích, při kterých bude oficiální videorozhodování. V případě, že videorozhodčí není při závodu k dispozici, platí nadále pravidlo ,,nulové“ tolerance.

K diskvalifikaci závodníka nedojde pokud:

P 17.4.3 Při závodech zcela běžených v drahách atlet v zatáčce jedenkrát šlápne na čáru po levici nebo na obrubník

P 17.4.4 Při závodech, které se neběží v drahách, atlet v zatáčce jedenkrát stoupne na obrubník, nebo až za něj

Při závodech, kde se jen část běží v drahách, platí pro příslušnou část běhu odpovídající část pravidla. Každé „vyšlápnutí“ musí být zapsáno do systému, protože v rámci vícekolových běhů (rozběhy…finále) může k němu dojít pouze jedenkrát za všechna. V rámci štafetového běhu je možné také pouze jedno takové „vyšlápnutí“.

Obrázek ilustrující tuto novou úpravu pravidel:

Obrázek převzatý ze stránek WA.

 

Připomenutí začátku platnosti změny hodnocení „přešlapu“ u horizontálních skoků:

P 30.1.1

Při odrazu při skoku dalekém a trojskoku je za nezdařený pokus považováno, když noha protne při odrazu svislou rovinu odrazové čáry. Pro pomoc při posuzování přešlapu je podle pravidla 29.5 TP používáno prkno s plastelínou, která musí být upravena v úhlu 90° (na rozdíl od předchozích 45°).

P 32.12

Je přidáno vysvětlení ke vstupu do kruhu a zahájení pokusu z klidové pozice – posuzuje se pouze klidové postavení nohou, při vstupu do kruhu může dojít i ke kontaktu se zarážecím břevnem)

P 32.14 – POZN.

Za nezdařený pokus se považuje pokus při hodu z klece, kde se náčiní odrazí do výseče od strany klece, která je na druhé straně, než ruka, kterou atlet hází (od levé strany pro praváka a naopak), anebo pokud po dotyku klece dopadne do výseče blíže kruhu, než je hranice klece.

P 54.7.3

Byl přidán čas pro trestnou zónu při závodu na 35 000m/35 km …  3,5 min

Veškeré změny pravidel v přesném znění budou zapracovány do překladu Pravidel ČAS na webových stránkách v závislosti na oficiálním vydání Pravidel WA.

 

Komise rozhodčích ČAS, 18.11.2021

zdroj : ČAS