Třinecko má 6 hlavních typů zdrojů znečišťování ovzduší

Celkem bylo identifikováno 6 hlavních faktorů kvality ovzduší, které na Třinecku ovlivňují úroveň znečištění suspendovanými částicemi PM2,5. Třinec leží v oblasti, která se vyznačuje velkým průmyslovým i dopravním zatížením. Třinecké železárny ovšem nejsou hlavním původcem znečištění ovzduší. Nejvýznamnější část znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM2,5 je místního původu, více jak polovina pochází z individuálního vytápění domácností pevným palivem.
Právě použitá metoda hodnocení zdrojů znečištění umožňuje identifikovat původ těchto velmi jemných prachových částic, které mají značný vliv na zdraví, především na dýchací ústrojí. Hlavní prioritou na Třinecku bude významné snížení primárních emisí suspendovaných částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a oxidu siřičitého. Opatření, která budou platná pro českou stranu, by měla být obdobně uplatněna i pro polskou stranu.

Mimo lokální topeniště tuto oblast ovlivňuje tzv. regionální aerosol, který do těchto míst putuje i ze vzdálených zdrojů.

Samozřejmě jsou významné i rozptylové podmínky a chladná či teplá část roku.

 

Třinecko kvalita ovzduši

Kvalita ovzduší na území ČESKÉ REPUBLIKY v roce 2019