Stráně u Kochánek na Mladoboleslavsku budou přírodní památkou

Stráně u Kochánek, které jsou výjimečné zejména díky porostům jalovce a řady teplomilných rostlin, se stanou na počátku příštího roku (nejpozději do konce ledna) přírodní památkou. Tento záměr schválili středočeští radní na svém zasedání.

„Jde o evropsky významnou lokalitu, která má rozlohu přibližně 3,9 hektaru. Cílem je chránit pro střední Čechy velmi výjimečnou formaci jalovce obecného, který roste na vřesovištích nebo na vápnitých trávnících. Pozornost si zaslouží i tamní porosty suchých trávníků,“ zdůraznil náměstek středočeské hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

Území leží zhruba kilometr severně od obce Kochánky na Mladoboleslavsku. Má podloží tvořené křídovými slínovci a vápnitými pískovci, které jsou překryty hlinitými pokryvy. Jedná se o prudké svahy s jihozápadní a západní orientací, místy s charakterem tzv. bílých strání s mělkou půdou, která odhaluje vápnité podloží.

V rámci středních Čech se jedná o unikátní výskyt bohaté a vitální populace jalovce obecného v druhově pestrých teplomilných vápnitých trávnících.  Mozaika křovin s opuštěnými starými sady a širokolistými a úzkolistými suchými trávníky poskytuje vhodné podmínky pro významné druhy rostlin jako je pcháč bezlodyžný, hořec brvitý, bělozářka větevnatá, černohlávek velkokvětý, vousatka prstnatá, len počistivý, bradáček vejčitý, mateřídouška časná nebo hlaváč fialový. Jako dominanty se střídají ostřice nízká a válečka prapořitá. Méně exponované a okrajové plochy zarůstají nálety dřevin.

K vyhlášení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka kraj přistoupí na základě zákonné povinnosti vyplývající Krajskému úřadu z implementace práva Evropské unie do právních předpisů České republiky, kdy navrhovaným chráněným územím bude plně pokryta ochrana stejnojmenné evropsky významné lokality.