Praha 3 schválila rozpočet 2021. Rozjíždí nový investiční plán.

Zastupitelstvo MČ Prahy 3 schválilo rozpočet na rok 2021. V plánu jsou kapitálové výdaje v celkové výši 334.5 milionů Kč do revitalizace panelových domů, rekonstrukcí školních budov, podzemních garáží nebo do obnovy několika náměstí a řešení havarijního stavu budovy úřadu na Seifertově ulici.

 

V roce 2020 se městské části Prahy 3 podařilo hospodařit s kladným výsledkem ve výši 136.6 mil. Kč i přes nepříznivou epidemiologickou situaci a posun privatizace. „Kladného salda rozpočtu jsme dosáhli díky úsporám výdajů na jednotlivých odborech a rozpočtovým úpravám, kdy jsme operativně v reakci na aktuální situaci řešili potenciální propady příjmů. Dále vytvářením rezervy běžných a kapitálových výdajů, která byla v případě potřeby využita na krytí neočekávaných výdajů, či propadu příjmů způsobeného epidemiologickou situací a posunem privatizace. Oproti minulému období se nám v  roce 2020  také podařilo získat o 92 mil. Kč  více dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu hlavního města a EU“, vysvětluje místostarosta Tomáš Mikeska.  

Sestavování rozpočtu na rok 2021 vycházelo ze tří základních předpokladů. Prvním je, že se zachovává kladné saldo běžného rozpočtu. To znamená, že běžné výdaje budou kryty pouze běžnými příjmy, nikoli penězi z privatizace, jak tomu v minulosti bývalo. „Když jsem se v roce 2018 stal starostou, dal jsem si závazek, že Praha 3 svůj provoz přestane dotovat z rozprodávání obecního majetku. Bylo tomu tak přinejmenším deset let. Velká část peněz z privatizace nekoncepčně plynula do běžných výdajů. Na peníze se nemuselo tak hledět a městská část si mohla dopřávat nejrůznější kratochvíle. Například v podobě pompézních oslav či různých bizarních výdajů, jako byl třeba sponzoring České Miss z obecní pokladny. Tento  trend se podařilo obrátit hned v prvním roce a v roce 2020 ještě více posílit“, objasňuje Jiří Ptáček, starosta Prahy 3. „Podařilo se dosáhnout stavu, že i když jednou privatizace skončí, bude městská část dobře životaschopná“, dodává Ptáček. Druhým předpokladem je, že zůstatek prostředků z roku 2019 vytvořený úsporou kapitálových výdajů bude využit opět pouze ve prospěch investičních výdajů. A konečně tím třetím je: „Že jsme při výběru kapitálových výdajů volili ty akce, u kterých máme v roce 2021 možnost zajistit financování z více zdrojů – především z rozpočtu hlavního města. Dále rekonstrukce, které budou produkovat budoucí příjmy (revitalizace bytového fondu) a v neposlední řadě musíme řešit havarijní stav některých budov našich příspěvkových organizací a budov úřadu“, doplňuje Mikeska.

Běžné výdaje dosahují pro rok 2021 výše 564.3 mil. Kč. Je to o 31.9 mil. Kč méně, než v roce 2020. „Jde o meziroční snížení o 5,5 %. Daří se nám tedy držet plán, který jsme si po nástupu do vedení městské části v roce 2018 dali, a to meziročně snižovat běžné neboli provozní náklady,“ říká místostarosta Mikeska.

Běžné výdaje jsou kryty  běžnými příjmy MČ Prahy 3, mezi které patří dotace z rozpočtu hlavního města Prahy a státního rozpočtu, vlastní příjmy MČ (např. z daně z nemovitých věcí a místní poplatky), příjmy ze zóny placeného stání a nájemné z bytů a nebytových prostor.

Kapitálové výdaje dosahují výše 334.5 mil. Kč. Nejvýznamnější akcí bude revitalizace panelových domů Blahoslavova, kde je v roce 2021 plánováno 120 mil. Kč. Starosta Ptáček upřesňuje: „Nyní je v tomto domě 132 bytů a dalších 11 bezbariérových vznikne v rámci revitalizace. Už jsme vysoutěžili dodavatele, stavba bude zahájena v první polovině roku.“ Dále jsou v plánu rekonstrukce školských příspěvkových organizací, např. výměna oken v ZŠ a MŠ J. Seiferta ve výši 20 mil. Kč nebo rekonstrukce sociálních zařízení v mateřských školách ve výši 14 mil. Kč. V roce 2021 se mají rekonstruovat další volné byty, v rozpočtu je alokováno 20 mil. Kč a zároveň Praha 3 zažádá o dotaci z fondu rozvoje bydlení hlavního města Prahy. Další významnou kapitolou jsou investiční akce v rámci vzhledu obce a péče o zeleň, kde se počítá s 13 mil. Kč na zahájení revitalizace Tachovského náměstí, 16 mil. Kč jde do projektových příprav obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího z Lobkovic, revitalizace vnitrobloku Flora a dalších. V rozpočtu 2021 se také počítá s prostředky na rekonstrukci podzemních garáží a na řešení havarijního stavu některých budov úřadu.

Při návrhu rozpočtu  2021 byl  uplatněn aktivní a  pozitivní přístup k financím městské části, došlo k zastavení ubývání finančních prostředků na účtech městské části. „Ušetřené prostředky jsou plánovány pro velké investiční akce v příštích letech, jako např. pokračování a dokončení revitalizace zbývajících panelových domů, a  na zajištění základních provozních nákladů a investic v období, kdy již nebude mít městská část k dispozici příjmy z privatizace“, shrnuje Tomáš Mikeska. Pokud se zásadně nezmění dotační vztah od Hlavního města Prahy a státního rozpočtu k městským částem, bude Praha 3 do budoucna potřebovat významný objem alokovaných prostředků na svých účtech.