Vzájemnou spolupráci posilují Lesy České republiky s Národním památkovým ústavem

Memorandum o spolupráci podepsali 16. května 2023 generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík a generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

Obě instituce tak posilují dosavadní spolupráci při přípravě a realizaci společných projektů a záležitostí i jednotný postup při jejich řešení.

„Lesní hospodářství na panstvích má letitou tradici. V areálech státních památkových objektů se historicky potkávají potřeby a kompetence Národního památkového ústavu coby správce objektů a Lesů ČR coby lesního hospodáře. Dnes uzavřené memorandum by mělo zjednodušit postup při narovnání hospodaření s pozemky, ale možný průnik činností obou organizací je mnohem širší,“ uvedla Naďa Goryczková.

Memorandum o spolupráci

Dokument deklaruje například možnost vzájemných převodů nemovitostí i pozemků a jejich dalšího účelného využití. „Podpisem deklarace především stvrzujeme vzájemnou součinnost i předávání informací o naší společné agendě související s péčí o přírodní a kulturní dědictví státu, které spravujeme,“ řekl Dalibor Šafařík a zmínil třeba možný převod lesních pozemků v bezprostředním okolí historických staveb, které Lesy ČR nemohou kvůli památkové ochraně plně hospodářsky využívat.

Lesníci a památkáři také spolupracují při ochraně území s archeologickými nálezy i průzkumných a společných vzdělávacích programech nebo při péči o zvěř v památkově chráněných oblastech.

 

Zdroj: Lesy ČR