Top news

Procházka přístavním městem Terst přináší zajímavé zážitky

Terst býval nejdůležitějším přístavem Rakouska-Uherska, což mu vtisklo středoevropský a zároveň mnohonárodnostní ráz.

Místo bylo osídleno již v neolitu, v 1. tisíciletí př. n. l. Po pádu Říma bylo město v rukou Byzance, následně jej získali Frankové, později o něj usilovala Benátská republika. Terst s přilehlým vnitrozemím se stal součástí Habsburské monarchie v r. 1382, v jejímž rámci zachoval svoji autonomii až do 18. století

Středem města je náměstí Piazza Unità d’Italia (náměstí Jednoty Itálie), kde stojí množství paláců především z 19. století, včetně radnice (Palazzo del Municipio).

Mezi nejvýznamnější památky Terstu patří zámek Miramare, který si nechal v letech 1856–1860 zbudovat Maxmilián I. Mexický; nachází se na pobřeží na severním okraji města.

Terst – zámek Miramare

Nad městem se vypíná původně gotický  hrad San Giusto a tvoří dominantu města. V prehistorických dobách se  na kopci San Giusto nacházelo castelliere (opevněná čtvrť), která se v římských dobách stala důležitým městským centrem. Pevnost postavená benátčany byla v roce 1470  přestavěna Friedrichem II. Habsburským; z tohoto období pochází čtvercová věž a dvoupodlažní budova, ve které v současnosti sídlí hradní muzeum. Pod vládou Benátské republiky, která na počátku šestnáctého století obnovila své nadvládu nad Terstem, byla hradní obrana posílena a pokračovala za rakouské vlády. Práce probíhaly  až do roku 1630. Opevněný komplex je přístupný z rampy, která končí dřevěným padacím postem přes ne příliš široký příkop; Z náměstí Piazzale delle Milizie vedou schody  na hradby.Od roku 1930 je hrad majetkem obce, která je vybavila pro turistické účely a využívá ji pro kulturní akce, přehlídky a dočasné výstavy. Od roku 2001  na hradbách Lalio hradu San Giusto sídlí Lapidario Tergestino, kde jsou umístěny všechny římské kamenné nálezy, které byly dříve vystaveny v zahradě Orto Lapidario. V současné době se v nejstarší části pevnosti zvané Kapitánův dům nachází  expozice historických zbraní . Z hradeb se nabízí výhled na město a okolí.

V sousedství hradu se nachází katedrála San Giusto. V první polovině pátého století, byla postavena raně křesťanská bazilika s lodí a dvěma uličkami, presbytářem s apsidou a mozaikovou podlahou, kde kdysi stávaol kapitolium (chrám). V průběhu devátého století byla postavena  menší katedrála, která byla věnována Nanebevzetí Panny Marie, s lodí, dvěma uličkami a třemi apsidy. Další budovou ze stejného období bylo Sacellum (svatyně) San Giusto. Centrální apsidy obou budov byly později pokryty vzácnými mozaikami. Ve čtrnáctém století se katedrála a sacellum sloučily do jedné budovya vznikla tak hlavní loď současné katedrály San Giusto.

Zvonice obsahuje zbytky římského propylaeumu.  Ve výklenku je umístěna socha svatého Justuse ze 14. století, který drží  mučednickou palmovou ratolest a model opevněného města které chrání.

Více informací pro návštěvníky:

Castle of San Giusto

Piazza della Cattedrale, 3

34100 Trieste

Tel.: +39 040 309362

Fax +39 040 6754065

www.triestecultura.it

Canal  Grande v centru města, vznikl v 18. století. Kolem něho se nalézají obchůdky a kavárny. Ze starověku se dochovaly zbytky římského divadla a baziliky. Naleznete  zde také srbský pravoslavný chrám, luteránský kostel a synagoga.