Praha se stane vlastníkem cenného pozemku u meandrů Botiče v Hostivaři, plánuje velkou revitalizaci celé lokality

Trojmezí – oblast na pomezí městských částí Praha 4, 10, 11 a 15 je významnou přírodní a rekreační lokalitou dříve zemědělsky využívané krajiny, která však do dnešní doby nebyla schopna naplňovat svůj plný potenciál. Díky odkupu pozemku ze soukromého vlastnictví a komplexnímu řešení celé lokality by se toto mělo v nejbližší budoucnosti změnit.

 

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání doporučila koupi pozemku v této lokalitě o výměře 23 590 m², jehož původní funkcí byla orná půda.

Cena pozemku byla stanovena na základě znaleckého posudku v celkové výši 7 784 700 Kč, tedy 330 Kč/ m².

„Převedením tohoto pozemku do vlastnictví Prahy dojde k zásadnímu posunu při řešení celého prostoru Trojmezí a naplní se další krok směřující ke sjednocení plánování budoucnosti celé oblasti. Odkup má navíc význam i pro ochranu přírodní památky Meandry Botiče a zachování unikátní biodiverzity. Je totiž součástí jejího ochranného pásma. Kromě přírodní památky Meandry Botiče se tu nachází i několik retenčních nádrží nebo rozsáhlý zanedbaný ovocný sad s potenciálem pro posílení biodiverzity oblasti,” říká pražský radní pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy Adam Zábranský.

„Formou směn, výkupů a dalších majetkoprávních operací chceme pro Pražany zajistit veřejnou přístupnost i dalších jejich oblíbených rekreačních lokalit, jako jsou koupaliště a parky,” dodává Adam Zábranský. Materiál nyní bude postoupen k projednání Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

 

Trojmezí je významnou rekreační lokalitou například pro obyvatele Chodova, Spořilova, Hostivaře či Záběhlic.

Větší část území zasahuje do přírodního parku Hostivař–Záběhlice. V minulosti si jak vlastníci, tak občanská sdružení nechali pořídit na území několik studií, ale žádný návrh nenalezl potřebnou shodu. V dubnu roku 2021 proto Praha společně s dotčenými městskými částmi uzavřela memorandum o společném postupu při využití území Trojmezí. Následně Rada hl. m. Prahy zadala Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracování krajinářské studie, která navrhne konkrétní využití pro nezastavitelnou část území.

Celý projekt se týká revitalizace zanedbaného a těžce prostupného území v příjemné místo pro bezpečný pohyb a pobyt.

Jeho hlavním cílem je citlivá úprava lokality coby cenného krajinného celku s důrazem na péči o přírodní hodnoty v souladu s okolním prostředím. Postupně budou navrhovány možnosti rozvoje rekreačních aktivit s ohledem na ochranu krajiny, prověření podmínek zachování zemědělského hospodaření v ohleduplné formě a zjištění eventuality komunitního zahradničení. Ruku v ruce s tím by se zde mohly také konat příležitostné environmentální vzdělávací programy a měly by být obnoveny sítě pěších cest a cyklotras.

„V minulém volebním období jsme za úzké spolupráce s dotčenými městskými částmi zadali zpracování krajinářské studie. Koncept studie byl představen veřejnosti na několika setkáních a na procházkách v území. Studie navrhuje postupnou revitalizaci tohoto rekreačního území. Pro realizaci jednotlivých kroků je potřeba majetková držba a jsem rád, že se nám podaří získat první pozemky. V tomto úsilí budeme dále pokračovat,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

„Mám velkou radost, že hlavní město může přispět k tomu, aby bylo možné celé rozsáhlé území uchopit komplexně a s respektem k názorům obyvatel. Město v minulosti uzavřelo memorandum s dotčenými městskými částmi, kde přislíbilo zachování volnočasového charakteru oblasti. Oblast Trojmezí je mi velmi blízká také z toho důvodu, že ji sama využívám,” připojuje se náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

„V průběhu minulého roku jsme pořádali několik participačních akcí, které obsáhly všechny lokality Trojmezí. Díky nim jsme mohli načerpat představy místních obyvatel, jak dané území co nejlépe využít a také je seznámit se závěry studie krajinářských architektů a mluvit s nimi o konkrétních krocích, které jsou do budoucna plánovány,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

 

Cílem společného postupu městských částí a hlavního města je, aby lokalita Trojmezí byla v budoucnu využívána v maximální možné míře ve prospěch obyvatel městských částí Praha 4, Praha 10, Praha 11 a Praha 15, ale i jiných oblastí metropole, přičemž městské části deklarují, že mají zejména zájem na tom, aby byla provedena revitalizace lokality a aby byla zachována zeleň, byly posíleny přírodní hodnoty a podniknuty další kroky k obnově tohoto území.

 

titulní foto : Autor: Petr Vilgus – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21741987