Informace k Brexitu – ČD Cargo

24. prosince 2020 byla mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím uzavřena „Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím“, která stanoví preferenční ujednání mimo jiné v oblasti obchodu se zbožím a dopravou.

Níže výčet některých ustanovení:

  • Pro železniční dopravu tunelem pod Lamanšským průlivem je nezbytný tranzitní postup.
  • Spojené království se stalo smluvní stranou Úmluvy o společném tranzitu, která bude použita pro pohyb zboží po  železnici v každém směru mezi Spojeným královstvím a členskými státy EU, EFTA země, Turecko, Severní Makedonie a Srbsko.
  • Spojené království již nepodléhá pravidlům jednotného trhu EU a celní unie a volný pohyb zboží mezi Spojeným královstvím a EU skončil
  • Celní postupy a formality se nyní vztahují na veškeré zboží přepravované do a ze Spojeného království (s určitými zjednodušeními)
  • Živočišné a rostlinné produkty pocházející ze Spojeného království musí mít zdravotní osvědčení a podstoupit hygienické a fytosanitární kontroly na stanovištích hraniční kontroly členských států (což se jeví jako problematické v případě přepravy přes tunel pod Lamanšským průlivem).
  • Dřevěný obalový materiál (WPM), včetně palet a přepravek musí splňovat mezinárodní standardy ISPM15 pro ošetření a odpovídající označení. WPM může být při vstupu do Velké Británie podroben inspekcím, aby se ověřilo dodržování požadavků ISPM15.
  • Musí být splněny požadavky ENS a EXS na zboží přicházející do a ze Spojeného království. Spojené království dočasně upustilo od požadavku na prohlášení ENS u zboží dováženého do Spojeného království z EU mezi 1. lednem 2021 a 30. červnem 2021. U zboží přicházejícího ze Spojeného království do EU je ENS povinný od 1. ledna 2021.
  • Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím stanoví nulové sazby a nulové kvóty na veškeré zboží, aby však bylo možné těžit z těchto výjimečných obchodních preferencí, musí výrobky splňovat požadavky „pravidel původu“ (bude třeba předložit doklad o původu).
  • EU a Spojené království se dohodly na vzájemném uznávání programů pro důvěryhodné obchodníky (AEO – Schválené hospodářské subjekty – pro EU).
  • Dohoda neobsahuje podrobná ustanovení o celním vypořádání, a proto bude nutné v následujících týdnech ještě vyjasnit všechny otevřené body. Právní předpisy EU o celních režimech však budou i nadále platit a britský hraniční operační model stanoví celní procesy pro Spojené království.