DPP na dalších čtyřech linkách nahradí autobusy trolejbusy a postaví tramvajovou trať Motol – Vypich; projekty dnes schválila RHMP

 Rada hlavního města Prahy (RHMP) dnes schválila investiční záměry elektrifikace dalších čtyř autobusových linek na levém břehu Vltavy: č. 142 (Nové Butovice – Velká Ohrada), č. 225 (Velká Ohrada – Nové Vokovice), č. 174 (Vypich – Nádraží Řeporyje), č. 184 (Vypich – Velká Ohrada) a výstavbu nové tramvajové tratě Motol – Vypich. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne na základě usnesení RHMP s jejich projektovou přípravou. Odhadované investiční náklady všech pěti uvedených projektů činí 1,78 miliardy korun.

 

Důvodem záměrů elektrifikace dalších autobusových linek v Praze a výstavby nové tramvajové tratě Motol – Vypich je především naplňování Klimatického závazku hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení emisí CO2 do roku 2030 o 45 % ve srovnání s rokem 2010, dále naplňování cílů Klimatického plánu hl. m. Prahy, plnění evropské i národní legislativy určující podíl nízkoemisních nebo bezemisních vozidel ve vozovém parku dopravců a s tím související potřeba zajištění průběžné obnovy vozového parku autobusů DPP bezemisními vozidly. Dalším důvodem je, v neposlední řadě, plnění strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze s cílem zajištění kvalitní, kapacitní a plynulé dopravy cestujících. Záměr také přispívá k zajištění energetické bezpečnosti hl. m Prahy a České republiky prostřednictvím snižování závislosti na fosilních palivech dodávaných ze zemí s nízkou mírou demokracie a ochrany lidských práv.

 

DPP v současnosti již staví nabíjecí infrastrukturu v rámci elektrifikace autobusové linky č. 140 (Palmovka – Miškovice) a připravuje dalších šest projektů proměny stávajících linek obsluhovaných naftovými autobusy na trolejbusové. Jedná se o 1. etapu elektrifikace linek v levobřežní části Prahy (linky č. 119, 131, 137, 176 a 191) a linky č. 201. Na všech těchto linkách dieselové autobusy nahradí moderní, tišší a ekologičtější trolejbusy využívající technologii dynamického nabíjení. Pod trolejovým vedením bude jen část trasy, na zbylých úsecích budou trolejbusy využívat energii z trakčních akumulátorů.

 

„S DPP v současnosti pracujeme na proměně sedmi linek, na kterých naftové autobusy nahradíme parciálními trolejbusy a dnes jsme k nim přidali další čtyři nové projekty. Tato technologie je pro Prahu extrémně vhodná jednak kvůli její kopcovitosti, ale také díky existující rozsáhlé tramvajové napájecí infrastruktuře. Elektrifikace autobusových linek přinese Praze snížení emisí CO2 a možnost zavést lokálně zcela bezemisní dopravu. Kromě toho snížíme hlukovou zátěž jak v běžném provozu, tak i při manipulacích v garážích, a díky využití stávající napájecí infrastruktury DPP snížíme také investiční a provozní náklady. Vozidla poháněná elektrickým pohonem zaručují také pohodlnější a plynulejší jízdu cestujícím a jsou ohleduplnější ke svému okolí,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

 

Druhá etapa elektrifikace autobusových linek v levobřežní části Prahy

Elektrifikace dalších čtyř autobusových linek č. 142, 225, 174 a 184 synergicky navazuje na stávající projekty, které DPP projekčně připravuje v levobřežní části Prahy. Po jejich dokončení vznikne ucelená síť nabíjecí infrastruktury, která umožní zajistit tišší, energeticky i k životnímu prostředí šetrnější provoz trolejbusových linek v této kopcovité části města. Elektrifikace těchto čtyř autobusových linek bude probíhat ve vzájemné úzké koordinaci, jakož i s přípravou nové tramvajové tratě Motol – Vypich a v návaznosti na dokončení tratě Divoká Šárka – Dědinská.

„Po dokončení všech projektů elektrifikace autobusových linek, které proměníme na trolejbusové, včetně těch, které dnes schválila RHMP, se DPP stane jedním z největších provozovatelů trolejbusů v ČR. Jednotlivé projekty v levobřežní části města, trolejbusové i tramvajové, na sebe logicky navazují. Přinesou synergie díky vzájemnému sdílení napájecí a nabíjecí infrastruktury, významné vylepšení dopravní obslužnosti, vypravování vozidel na linky a tím snížení našich provozních nákladů. V konečném důsledku budou mít také kýžený pozitivní dopad na životní prostředí. Pro jejich realizaci se budeme snažit zajistit spolufinancování z dostupných fondů Evropské unie, např. Operačního programu Doprava III, případně z tzv. Modernizačního fondu. Při budování napájecí infrastruktury v rámci elektrifikace autobusových linek nebude vznikat les nových stožárů, ale v maximální možné míře se budeme snažit v úzké koordinaci s Technologií hl. m. Prahy využít kombinovaných stožárů veřejného osvětlení a trakčního vedení,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

 

Elektrifikace autobusových linek č. 174 a 184

Nabíjecí a napájecí infrastruktura obou linek by mohla vzniknout v těchto úsecích:

  • Kukulova (od křižovatky Bělohorské a Kukulovy ulice) – Šafránkova – Nárožní
  • Šafránkova – Nové Butovice
  • Amforová – Náměstí U Lva
  • Nabíjecí trolej v obratišti Velká Ohrada

Přesné vedení a rozsah napájecí a nabíjecí infrastruktury vyplyne z podrobného technického prověření a energetických výpočtů během projekčních prací. V úseku Vypich – Šafránkova budou obě linky sdílet společnou nabíjecí i napájecí infrastrukturu, a současně budou využívat i úseky trolejového vedení, které DPP navrhuje v rámci projektu elektrifikace linek č. 142 a 225. V rámci projekčních prací DPP nechá prověřit vybudování nové trolejbusové měnírny v oblasti Motola
a rozšíření stávající tramvajové měnírny Břevnov. Obě linky, č. 174 a 184, budou využívat trakční energii z měníren Nové Butovice a Stodůlky, které jsou součástí záměru elektrifikace linek č. 142 a 225. Předběžné investiční náklady tohoto projektu činí 310 milionů korun.

Nová tramvajová trať Motol – Vypich

Záměr vybudování této cca 2,2 kilometrů dlouhé tramvajové tratě v Kukulově ulici je součástí strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030, kterou schválila RHMP v roce 2017 a aktualizovala v loňském roce. Její technické řešení kladně prověřila studie v roce 2019. Propojení tramvajových radiál v Plzeňské a Bělohorské ulici okolo stanice metra A Nemocnice Motol novou tramvajovou tratí Motol – Vypich by přineslo obrovské usnadnění dopravní obsluhy v oblasti městských částí Praha 5 a Praha 6. Kromě toho tato trať umožní nové přímé směry tramvajových linek i zkrácení cestovních dob v některých významných relacích. Realizace tohoto záměru současně umožní napojení nedaleké vozovny Motol i na tramvajovou trať v Bělohorské ulici, kde jsou dnes nájezdové trasy z nejbližší vozovny neakceptovatelně dlouhé. Předběžné investiční náklady výstavby nové tramvajové tratě Motol – Vypich činí 850 milionů korun. Realizaci elektrifikace autobusových linek č. 174 a 184, jakož
i tramvajové tratě Motol – Vypich, DPP předpokládá po roce 2026.

Elektrifikace autobusových linek č. 142 a 225

Jedná se o přepravní vztah v relaci Sídliště Na Dědině – Slánská – Stodůlky – Luka – Velká Ohrada – Nové Butovice. Nabíjecí a napájecí infrastruktura obou linek by mohla vzniknout v těchto úsecích:

  • Nádraží Ruzyně – Reinerova
  • Bílý Beránek – Stodůlky – Luka – Píškova
  • Píškova – Nové Butovice (včetně nabíjecích stop v terminálu Nové Butovice)

Součástí tohoto projektu bude také rozšíření nabíjecí infrastruktury pro bateriové trolejbusy v garáži Řepy, odkud spoje na uvedené linky DPP převážně vypravuje. V rámci této investiční akce DPP uvažuje o vybudování nové měnírny Stodůlky, u autobusového obratiště Sídliště Stodůlky a nové měnírny v terminálu Nové Butovice. DPP rovněž předpokládá pro napájení nabíjecí infrastruktury obou linek využívání připravované měnírny Garáže Řepy, kterou postaví v rámci běžícího projektu elektrifikace linky č. 119 a měnírny Dědina, která vznikne v rámci výstavby nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská. Předběžné investiční náklady elektrifikace autobusových linek č. 142 a 225 činí 600 milionů korun. Její realizaci DPP předpokládá v letech 2026 až 2027.

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 143 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 26 denních, 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2022 DPP vlastnil 1 203 autobusů,1 trolejbus, 802 tramvajových vozů a 146 vlakových souprav metra. Podnik měl k 1. 1. 2022 celkem 10 965 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 282 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete na dpp.cz.