Češi budou koordinovat jedinečný projekt zaměřený na loveckou turistiku

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU získala podporu pro nový projekt. Spolu s dalšími 3 evropskými institucemi se bude věnovat tématu dopadu probíhajících klimatických změn na loveckou turistiku v rámci rozvoje vzdělávání. Výsledkem bude tvorba vzdělávacích materiálů pro následné rozhodování o vývoji lovecké turistiky v zemích Evropské unie.

Projekt HUNTOUR

HUNTOUR, jak zní zkrácený název projektu, je naprosto unikátní ve svém oboru. Žádný jiný projekt se této problematice v prostoru Evropské unie nevěnuje. V současné době tak vzniká silné a jedinečné evropské partnerství kombinující přednosti, schopnosti a odborné znalosti jednotlivých členů ze 4 partnerských organizací a současně ze 4 různých zemí (Česká republika – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská; Srbsko – Univerzita v Novém Sadu, Přírodovědecká fakulta; Finsko – Helsinská univerzita Ruralia Institute; Maďarsko – The National Agricultural Research and Innovation Center Forest Research Institute). „Projekt byl sestaven, tak, aby vytvořil inovativní a praktický vzdělávací nástroj v oblasti lovecké turistiky a oslovil cílové skupiny, kterými jsou jednak studenti a lektoři cestovního ruchu a lesnictví, ale i podnikatelé v lovecké turistice. Díky propojení lovu a cestovního ruchu je vytvořen interdisciplinární projekt, jehož výsledky lze použít právě jak v lesnictví, tak i v cestovním ruchu,“ uvedla hlavní řešitelka projektu za Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU doktorka Markéta Kalábová.

Díky projektu bude možné přilákat pozornost cílových skupin k tématu lovecké turistiky v Evropě, zvyšovat povědomí o jejím významu a rozvíjet pozitivnější a udržitelnější představy o myslivosti v myslích zejména mladých lidí. Řešitelé si kladou za cíl zlepšit úroveň znalostí a dovedností v oblasti lovecké turistiky zejména s důrazem na měnící se podmínky, které přináší současná globální změna, zajistit strategický rozvoj této oblasti a zároveň zvýšit mezinárodní spolupráci, a s tím související jazykové schopnosti studentů a dalších zainteresovaných stran. V rámci projektu se budou konat rozličné vzdělávací workshopy pro odborníky, ale i širší veřejnosti v každé ze zapojených zemí. Hlavními výstupy budou vzdělávací materiály zahrnující vícejazyčný slovník z oboru lovecké turistiky, případovou studii zaměřenou na ekonomické zhodnocení přínosu loveckého cestovního ruchu, příručku dobré praxe hodnocení potenciálu území pro rozvoj lovecké turistiky a učebnici zaměřenou na udržitelný rozvoj lovecké turistiky v Evropě.

Projekt je schválen na tři roky, spolufinancovaný je z programu Erasmus+, Call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA203 – Strategic Partnerships for higher education. Koordinátorem je Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská. V listopadu se konal již první meeting, který bohužel z důvodů vládních nařízení proběhl online. „I přes tato úskalí vládla v průběhu meetingu pozitivní atmosféra a partneři byli plní elánu z nadcházející spolupráce,“ uvedl manažer projektu inženýr Martin Čabrada.

Fakulta lesnická a dřevařská se v poslední době zaměřuje na získávání dotačních titulů jak z českých, tak ze zahraničních operačních programů. V programovém období 2014–2020 doposud získala projekty v celkové hodnotě překračující 850 mil. Kč z českých operačních programů. V následujících letech tak bude kladen důraz zejména na získávání projektů z prestižních zahraničních zdrojů, zejména Horizontu 2020 a nového Horizontu Evropa.

 

Více informací naleznete ZDE