Přední iniciativy v oblasti udržitelnosti, MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM zveřejňuje nejnovější Zprávu o udržitelnosti

 • Výroční zpráva o udržitelnosti zveřejňovaná s ambiciózními iniciativami ESG v rámci cílů udržitelného rozvoje OSN.
 • Pokrok v oblasti životního prostředí zahrnuje 21% snížení emisí z letecké dopravy prostřednictvím významných investic do udržitelného leteckého paliva a naší první externě ověřené komplexní uhlíkové stopy.
 • Řízení sociálního dopadu s oceňovaným programem Accelerate 25, který podporuje zvýšení počtu členek týmu na 16,6 % a členů týmu z menšinových etnických skupin na 8,9 % v podílu pracovních sil.
 • Nový rámec pro správu, etiku a dodržování předpisů byl zahájen interně spolu se zveřejněním nového kodexu integrity.
 • Tým je na dobré cestě ke splnění svých cílů snížit emise Scope 1 a 2 o 100% a 50% snížit emise Scope 3 do roku 2026 a dosáhnout čisté nuly v roce 2030.

Zpráva o udržitelnosti

Po zavedení nové komplexní struktury životního prostředí, sociální oblasti a správy v prvním čtvrtletí roku 2023, která bude řídit aktivity v oblasti udržitelnosti, dnes tým Mercedes-AMG PETRONAS F1 zveřejnil naši třetí výroční zprávu o udržitelnosti, která podrobně popisuje jeho závazek k iniciativám v oblasti udržitelnosti, které jsou špičkou v oboru.

S ambiciózními cíli stanovenými v cílech udržitelného rozvoje OSN tým pokračuje v úsilí o udržitelný vysoký výkon. Zpráva za rok 2023 poskytuje komplexní přehled  environmentálních, sociálních a správních iniciativ, včetně externího ověření  emisí uhlíku v roce 2022 a růstu stále rozmanitější pracovní síly.

Životní prostředí

Uvědomujeme si globální povahu našeho sportu a neúnavně pracujeme na tom, abychom pochopili dopad našich aktivit na životní prostředí a roli, kterou můžeme hrát při řízení změn. Naším cílem je začlenit udržitelnost životního prostředí do každého rozhodnutí, které učiníme, a do každé akce, kterou podnikneme, a urychlit tak naši snahu dosáhnout čistě nulové uhlíkové stopy do roku 2030.

Toto Wolff, šéf týmu Mercedes-AMG PETRONAS F1, uvedl:

„Výkon za každou cenu, bez ohledu na širší důsledky, již není v dnešním světě přijatelný. Ale být udržitelný nemusí znamenat kompromis. Poskytování udržitelného vysokého výkonu se stalo hlavním principem způsobu, jakým pracujeme. Během uplynulého roku jsme rozšířili naše aktivity v oblasti udržitelnosti, abychom lépe porozuměli našemu dopadu na planetu a naší roli ve společnosti a dále zkoumali způsoby, jak se můžeme zlepšit. Šlápnout na brzdu nepřipadá v úvahu.“

Díky odvážným opatřením zaměřeným na naše největší zdroje emisí jsme v roce 2022 dosáhli významného pokroku:

 • 21% snížení celkových emisí z letecké dopravy (úspora více než 2 600 tun emisí CO2), podpořené naší průkopnickou knihou a rafinérskými investicemi do udržitelného leteckého paliva – prvního profesionálního sportovního týmu, který tak učinil.
 • Externí ověření naší stopy CO2 pro rok 2022 pro celý dodavatelský řetězec nám umožnilo resetovat základní úroveň Scope 3 a upřesnit naše budoucí cíle Net Zero.
 • Nezávislé ověření zajišťuje transparentnost a jistotu při přípravě na předložení našich vědecky podložených cílů v roce 2023.
 • Zrychlený program snižování emisí.
 • 98 % odpadu směrovaného místo na skládky k energetickému využití a recyklaci a snížení spotřeby plynu o 13 % na cestě k plné elektrifikaci.
 • 88% snížení emisí prostřednictvím testování biopaliv pro nákladní dopravu , které bylo od té doby zavedeno pro celou evropskou sezónu 2023 s cílem snížit emise o více než 60 %.

Prostřednictvím těchto iniciativ jsme na dobré cestě ke splnění cílů oznámených v naší Zprávě o udržitelnosti pro rok 2022 – snížit naše emise Scope 1 a 2 o 100 % a 50% snížit emise Scope 3 do roku 2026. S lepším pochopením našeho dopadu nyní vyvíjíme další cíle pro dosažení čistě nulové uhlíkové stopy v našem dodavatelském řetězci s budoucími iniciativami, včetně přestavby našeho kampusu, který bude poháněn 100% obnovitelnou energií a začleněním inteligentního monitorování s podporou AI pro sledování emisí.

Alice Ashpitel, vedoucí pro udržitelnost, dodala:

„Abychom mohli měřit a dosahovat smysluplného snížení emisí, bylo pro nás zásadní zohlednit naši celkovou stopu a náš plný dopad. To nám umožňuje v roce 2023 vytvořit krátkodobé cíle a cíle iniciativy založené na vědě , abychom zajistili, že naše cíle pokryjí celou naši stopu. Dosáhli jsme hmatatelného pokroku, ale stále jsme na začátku naší cesty a těší nás, že můžeme tým posunout vpřed, abychom dosáhli  splnění našich náročných ambicí.“

Sociální oblast

Pokračujeme v našem úsilí o podporu větší rozmanitosti v našem týmu a našem sportu a jsme odhodláni budovat ještě rozmanitější a inkluzivnější pracovní sílu prostřednictvím  programu Accelerate 25. Po 30 měsících do projektu Accelerate 25, který formalizuje naši ambici zajistit, aby alespoň 25 % všech nových zaměstnanců pocházelo z menšinově zastoupených skupin až do roku 2025 včetně, pokrok oproti našim cílům zahrnuje:

 • 37 % našich nových členů týmu pocházelo v prvních šesti měsících roku 2023 z menšinově zastoupených skupin.
 • Počet členek týmu vzrostl na 16,6 % z 11 % v roce 2019, zatímco počet členů našeho týmu z menšinového etnického prostředí se od června 2023 zvýšil ze 3 % v roce 2019 na 8,9 %.
 • 107 studentů absolvovalo Mulberry STEM Academy, 12měsíční mimoškolní program mezi týmem a Mulberry Schools Trust.
 • Iniciativy s našimi partnery Accelerate 25, včetně Stemettes, AFBE-UK, Sutton Trust a Business Disability Forum, nadále rostou s cílem otevřít příležitosti mladým lidem z menšinově zastoupených skupin.

Hiran Odedra, vedoucí oddělení pro rovnost, rozmanitost a inkluzi, řekla:

„Jsem opravdu nadšena, že jsem součástí týmu, který se tak silně zavázal k EDI. Prostřednictvím našeho programu Accelerate 25 jsme již učinili pozitivní kroky v začlenění EDI do všeho, co děláme v našem týmu, a povzbuzování ostatních v našem oboru, aby dělali totéž. Vytvoření pracovního prostředí, kde se všichni členové našeho týmu budou i nadále cítit ceněni, respektováni a schopni být na svém pracovišti sami sebou, je velmi důležité pro zvyšování výkonnosti. Budeme se také i nadále zaměřovat na náš cíl přilákat a rekrutovat z nejširšího spektra vysoce výkonných a rozmanitých talentů, což nás povede k většímu výkonu.“

Governance

Integrita je jádrem našeho podnikání a tým se snaží neustále zlepšovat robustnost a efektivitu našich postupů řízení. V uplynulém roce jsme dosáhli následujících milníků:

 • Interně byl spuštěn nový rámec pro správu, etiku a dodržování předpisů.
 • Byl zveřejněn nový a kodex integrity, politika lidských práv, politika životního prostředí a politika boje proti úplatkářství a korupci.
 • Byl spuštěn nový nástroj pro whistleblowing spolu s platformami pro kontroly sankcí a náležitou péči.

Toto Wolff  na závěr shrnul:

„Budeme i nadále investovat do iniciativ, které nám pomohou stát se udržitelnějšími, a jako tým víme, že je důležité, abychom k této výzvě přistupovali stejným způsobem, jakým přistupujeme ke všemu: jako k závodu do cíle. Naším cílem je neustále zvyšovat naše standardy a stanovovat měřítka v rámci našeho sportovního odvětví i mimo něj. Jsem neuvěřitelně hrdý na náš tým a práci, která je prováděna, aby naplnila naše ambice a lépe porozuměla našemu dopadu na svět. Je toho ještě mnohem víc, čeho chceme dosáhnout, a jsme odhodláni přinášet inovativní iniciativy, abychom splnili naše cíle v roce 2023 a dále. Závod začal.“

Zdroj: Mercedes AMG-PETRONAS Formula One Team