Na řeckém ostrově Lefkada naleznete nádherné pláže

Lefkada je jedním z Jónských ostrovů. Z Prahy doletíte na ostrov po přibližně 2hodinovém letu a přistanete na letišti Preveza, které se nachází na řecké pevnině přibližně 40km severně od ostrova. Ostrov je s pevninou spojený uměle vytvořeným náspem se silnicí. Dnes spojuje ostrov s pevninou pontonový zvedací most. Ten vede přímo do města Lefkada (též Lefkas).

Aktio-Preveza  tunel, je první a dosud jediný podmořský tunel v Řecku, byl dokončen v roce 2002 a spojuje Prevezu s Aktio. Vjezd do tohoto tunelu je zpoplatněn. Cestou z letiště do města Lefkada pojedete kolem Benátské pevnosti a pozůstatků středověkého  hradu Santa Maura. Šestiboká pevnost se sedmi baštami u kanálu Drepanos měla strategickou polohu a chránila ostrov proti pirátům a nájezdníkům. Byla vybudována ve 14. stol. 

Město Preveza má dlouhou a bohatou historii. Ve starověku jihozápadní část Epiru byla obývána řeckým kmenem Cassopeanů. Jejich hlavní město bylo Kassope (dnes v blízkosti obce Kamarina). V námořní bitvě u Actia, 2. září 31 př.nl, Oktaviánova armáda porazila armádu Marka Antonia a egyptské královny Kleopatry. Nedaleko nechal Augustus postavit město Nicopolis („Město vítězství“). Nicopolis zažilo římskou a později byzantskou vládu, v 10. století zažívala krátké období bulharské vlády. Podle jedné teorie se dnešní Preveza rozrostla kolem vojenské základny postavené Bulhary v  9. století poté co dobyli Nicopolis. Preveza byla napadána za Benátsko-Osmanských válek. Zažila střídavě osmanskou vládu i vládu Benátské republiky.   Po podpisu smlouvy Campo Formio, kterou Napoleon Bonaparte rozhodl o konečném rozpuštění Benátské republiky, byla Preveza postoupena Revoluční Francii. Město Preveza zůstalo pod osmanskou vládou, dokud ho za první balkánské války nepřevzala řecká armáda.Dnes je Preveza komerčním přístavem a turistickým střediskem. Naleznete zde čtyři muzea a dvě kina, přírodní divadlo, hudební sál (OASIS), mnoho klubů, hospůdek a kaváren. V přírodním divadle probíhají také folklorní festivaly.

 

Booking.com

Hlavní město Lefkas ( Lefkada)  s necelými 14 tisíci stálých obyvatel se nachází v severovýchodní části ostrova Lefkada. Je v pořadí třetím hlavním městem ostrova (Prvním bylo Nyrikos a druhým Santa Maura). Ve městě nenaleznete  zvláštní pamětihodnosti a památky, jedná se spíš o menší městečko s hlavní nákupní třídou, která je zároveň pěší zónou a korzem podél nábřeží s novým přístavem, který lemují taverny, bary a kavárny. Přesto za pozornost stojí dvě historické stavby: ruiny kaple St. Nicholase, které jsou často spojovány s básníkem Angelem Sikelianem, jež zde rád psal a následně kaple St. Johna postavená ve skále, ve které mnoho let žil poustevník.

Na pláži Gira stojí čtyři, dnes již nefunkční, větrné mlýny. Jeden je dokonce součástí zahradní taverny. K mlýnům se pohodlně dostanete po široké asfaltové silnici buď z hlavního města Lefkády, nebo od zříceniny pevnosti Aghia Mavra.

Lefkada je zelený a hornatý ostrov. Zdejší pohoří se nazývá Stavrotas a nejvyšší hora je vysoká přes 1100 metrů nad mořem. Místní silnice prověřují dovednosti řidičů, jsou úzké, příkré a klikaté. Název ostrova byl odvozen z řeckého slova Lefkos, které v překladu znamená „bílý“. Bílou barvu na ostrově zastupují zejména vysoká vápencová skaliska v jihozápadní části ostrova. Zde se nachází nádherná pláž Porto Katziki. Je obklopena skalami z obou stran a dostanete se sem po klikatých cestičkách i autem. To je nutné nechat na horním parkovišti a na pláž sestoupíte po schodech.Booking.com

K nejznámějším letoviskům na ostrově patří  Agios Nikitas  na severozápadním pobřeží, původně rybářská vesnička ukrytá mezi útesy v bohaté zeleni, vzdálena asi 10 km od města Lefkada. V okolí je řada krásných pláží s průzračně čistou vodou. Na většině můžete využít nabídku chutného jídla a čerstvých salátů. Pláž Kathisma je dlouhá cca 1,5 km a místy široká až 80 metrů. Snadno se sem dostanete klasicky po asfaltové silnici. Najdete tu taverny a diskotéky dokonce i bazén. Pláž Milos je z pevniny obtížně dostupná, ale dopravu zde od 10 hodin do 19 hodin zajišťuje lodní taxi. Na této pláži však nenaleznete žádné občerstvení ani jiné vybavení. Vzdálenější část pláže je využívána nudisty.

Nidri je velice příjemné a vyhlášené letovisko, které naleznete na východním pobřeží řeckého ostrova Lefkada. Leží zhruba 20 kilometrů jižně od hlavního města. Je to rušnější středisko, kde si pobyt vychutnají především milovníci vodních sportů. Toto místo nabízí možnosti zábavy i lodních výletů na ostrovy či vycházky do okouzlující přírodní lokality vodopády Nidry, kde z křišťálově čistého jezírka mezi skalisky, poskytujícího v parných letních dnech vítané osvěžení, tady voda padá kaskádovitým vodopádem do propasti bílých kamenů. Před vstupem si můžete odpočinout a občerstvit se v malé kavárničce nabízejícím posezení ve stínu košatých platanů.

Klášter Panagia Faneromeni,  nejvýznamnější památku, najdeme jen několik kilometrů od hlavního města, poblíž vesničky  Frynio (též nazývána Fryni). K svatému místu se váží mnohé příběhy a legendy. Jedna z nich hovoří o tom, že dnešní stavba byla vybudována na pozůstatcích původního chrámu bohyně Héry. Budova kláštera a kostela Panagia Faneromeni pochází z první poloviny 17. století. Díky své poloze na kopci v borovém lesíku je odtud nádherný výhled do okolí.Lefkada a její pláže poskytují výborné možnosti nejen pro koupání, ale také pro vodní sporty. Na pláži Gira jsou výborné podmínky pro windsurfing. Letovisko Nidri nabízí širokou škálu vodních sportů a atrakcí. 

 

Lefkada is one of the Ionian Islands. From Prague the flight takes up  approximately 2 hours  and you will land at the Preveza airport , located on the Greek mainland approximately 40 km north of the island. The island is connected to the mainland by an artificially formed embankment with a road. Today, a ponton lift bridge connects  the island  with the mainland. It leads directly to Lefkada (also Lefkas).

The first and the only undersea tunnel in Greece the Aktio-Preveza tunnel was completed in 2002 and links Preveza with Aktio. Entry to this tunnel is subject to a fee. From the airport  to Lefkada you will drive around the Venetian Fortress and the remains of the medieval Santa Maura Castle. The six-boulder fortress with seven bastions at the Drepanos canal was strategically located and protected the island against pirates and invaders. It was built in the 14th century.

The town of Preveza has a long and rich history. In ancient times, the southwestern part of Epirus was inhabited by the Greek tribe of Cassopeans. Their capital was Kassope (today near the village of Kamarina). In the naval battle of Actia, 2 September 31 BC, the Octavian Army defeated the Army of Mark Anthonius and the Egyptian Queen Cleopatra. Augustus orderd to build nearby the city of Nicopolis („the city of victory“). Nicopolis met the Roman and later Byzantine rule, in the 10th century had a short period of the Bulgarian government. According to one theory, today’s Preveza has grown around a military base built by Bulgarians in the 9th century after conquering Nicopolis. Preveza was attacked during the Venetian-Ottoman wars. The town has experience with alternately the Ottoman government and the government of the Republic of Venice. After the signing of the Campo Formio agreement, by which Napoleon Bonaparte had decided on the final dissolution of the Republic of Venice, Preveza was assigned to Revolutionary France. The town of Preveza remained under the Ottoman rule until was taken over by the Greek army  during the first Balkan wars. Today Preveza is a commercial port and tourist center. There are four museums and two cinemas, open-air theater, a music hall (OASIS), many clubs, pubs and cafes. In open-air theater also také palce folk festivals.

Town Lefkas (Lefkada), with less than 14,000 permanent residents, is located in the northeastern part of Lefkada island . It is the third capital of the island (the first was Nyrikos and the second Santa Maura). In the city you will not find any special places of interest or sightseeing, it is rather a small town with a main shopping street, which is also a pedestrian zone and a corridor along the seafront with a new harbor  lined with the taverns, bars and cafes. Nevertheless, two historic buildings are worth seeing: the ruins of the the Nicholas chapel  , often associated with the poet Angela Sikelian, who used to write here, and then St. John Chapel  built in a rock in which a hermit lived for many years.

On Gira beach there are four windmills . One is even part of a garden tavern. You can easily reach the mills along a wide asphalt road either from the capital of Lefkada or from the ruins of Aghia Mavra fortress.

Lefkada is a green and mountainous island. The local mountain range is called Stavrotas and the highest mountain is high over 1100 meters above sea level. Local roads test driver´s skills, they are narrow, steep and winding. The name of the island was derived from the Greek word Lefkos, which means „white“ in translation. The white color of the island is represented by the high limestone rocks in the southwestern part of the island. Here is the beautiful beach of Porto Katziki. It is surrounded by rocks from both sides and you will get here along the winding paths and by car. It is necessary to leave the  car on upper parking site and go to the beach down on the stairs.

The most famous resorts on the island include Agios Nikitas on the northwest coast, originally a fishing village hidden amongst cliffs in rich greenery, about 10 km from Lefkada. There are many beautiful beaches with clear water. In most of them  you can enjoy tasty food and fresh salads. Kathisma Beach is about 1.5 km long and some 80 m wide. It can be  reach allong standard asphalt road. Here you will find taverns and discos even a swimming pool. Access to Milos Beach from mainland is  difficult , but there is a sea taxi operating  daily from 10 am to 7 pm. However, there is no refreshment or other equipment on this beach. The farthest part of the beach is used by nudists.

Nidri is a very nice and renowned resort located on the eastern coast of the Greek island of Lefkada. It lies about 20 kilometers south of the capital. It is a busier resort where lovers of water sports can enjoy their stay. This place offers fun and sailing trips to the islands or walks to the enchanting Nidra waterfalls, where a crystal clear pond between the rocks, providing a refreshing  bath in hot summer days, water drops  through a cascading waterfall into a white stony precipice. Before entering, you can relax and refresh yourself in a small café offering seating in the shade of shawl platters.

The most remarkable sightseeing place, Monastery Panagia Faneromeni,  is located just a few kilometers from the capital, near the village of Frynio (also called Fryni). Many stories and legends are associated with the holy place. One of them says that today’s building was built on the remains of the original temple of the goddess Hera. The monastery and church of Panagia Faneromeni dates back to the first half of the 17th century. Thanks to its location on a hillside in a pine forest, there is a beautiful view of the surrounding area.

Lefkada and its beaches provide excellent opportunities not only for swimming, but also for water sports. At Gira Beach there are excellent conditions for windsurfing. Nidri offers a wide range of water sports and attractions.