Nezapomenutelný výlet z Helsinek na pevnost Suomenlinna

Pokud budete pobývat v Helsinkách, nemůžete vynechat návštěvu ostrova Suommenlinna (Sveaborg) s námořní pevností. Na tuto prohlídku je dobré si vyčlenit celý den. Suomenlinna je od roku 1991 zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Návštěvníci neplatí po příjezdu vstupní poplatek, je pouze třeba zaplatit jízdné za trajekt, který vyplouvá přístaviště na Tržním náměstí (Kauppetori) v Helsinkách. Pokud máte několikadenní předplatní kartu (Kertakortti)  na helsinskou dopravu, kterou koupíte ve stáncích R kiosk , tato na městském trajektu HSL na Suommelinnu platí. Plavba trvá 15 – 20 minut. Trajekty přistávají na severní straně ostrova Iso Mustasaari.  Kromě těchto HSL trajektů, které vyplouvají celoročně, v létě vyplouvají také lodě JT-Line,  také z  Tržního náměstí, ale přistávají u mola Suomenlinna Centre na jihu ostrova Iso Mustasaari a u Královské brány na ostrově Kustaanmiekka.  

Suomenlinna není jen jednou z nejnavštěvovanějších míst, ale také živou komunitou, která čítá kolem 800 obyvatel. Správním orgánem na Suomenlinně je vládní agentura spadající pod Ministerstvo školství a kultury, která je zodpovědná za obnovu, rozvoj a údržbu pevnosti a spravuje zařízení pro návštěvníky. Opevnění a staré posádkové budovy byly obnoveny a přestavěny na rezidenční budovy, kancelářské prostory, prostory k pořádání kulturních akcí, restaurace a muzea.

Námořní pevnost vybudovaná na obranu Helsinek v 18. století, v době, kdy Finsko patřilo pod Švédské království,  je dnes oblíbeným místem odpočinku. Rozkládá se několika ostrovech propojenými mosty. Hned při příjezdu upoutá bílá mohutná věž kostela. Hlavní prohlídková trasa Blue route prochází ostrovem ze severu na jih a spojuje všechny významné pamětihodnosti. Plánek ostrova a všechny potřebné informace získáte v info centru u hlavního přístaviště a je otevřeno celoročně. Některé trasy nejsou vhodné pro invalidní vozíky a dětské kočárky. Vhodné trasy doporučí pracovníci informačního centra. Získáte zde také informace týkající se komentovaných prohlídek.  

Na ostrově naleznete několik muzeí . Hlavní muzeum Suomenlinna museum seznamuje návštěvníky s historií pevnosti od prvních dní do současnosti. Součástí prohlídky je dvacetiminutový film v několika světových jazycích V Military Museu naleznete expozici vývoje vojenské techniky jak v období válek tak dobách  míru. Ehrensvärd Museum, sídlící v prostorách, které sloužily dříve jako obytné prostory pro velitele  pevnosti, mapuje historii pevnosti v období švédské vlády.Customs Museum, umístěné v bývalé věznici, se věnuje historii  celníků a pašeráctví ve Finsku. Dětské návštěvníky jistě upoutá Muzeum hraček, kde jsou shromážděny hračky od počátku století do šedesátých let.  Pro nás však největším zážitkem byla prohlídka ponorky Vesikko, která kotví v zálivu na ostrově Kustaanmiekka, na který se dostanete z ostrova Iso Mustasaari po dřevěném mostě. Jedná se o finskou ponorku, která byla postavena ve třicátých letech a sloužila během druhé světové války. Je plně restaurována a jakmile do ní vstoupíte, zažijete stejný pocit, jaký měli námořníci sloužící v těchto stísněných prostorách .Můžete si prohlédnout jak ložnice a kuchyně tak všechny přístroje, strojovnu a  podívat se periskopem na hladinu se prostě nedá odolat .

 
Booking.com

(function(d, sc, u) {
var s = d.createElement(sc), p = d.getElementsByTagName(sc)[0];
s.type = ‚text/javascript‘;
s.async = true;
s.src = u + ‚?v=‘ + (+new Date());
p.parentNode.insertBefore(s,p);
})(document, ‚script‘, ‚//aff.bstatic.com/static/affiliate_base/js/flexiproduct.js‘);


Suchý dok na Suomenlinně  je jedním z nejstarších provozuschopných suchých doků na světě. V letech 1760 zde byly pod dozorem námořního architekta F. H.  Chapmana postaveny lodě pro švédskou flotilu. V dnešní době se dok používá k rekonstrukci starých dřevěných lodí.

Ostrov Kustaanmiekka nabízí pohled na původní opevnění , pískové náspy a dělostřelecké pozice., zachycuje ruskou obrannou linii z konce 19. století.

Po bohatých zážitcích z muzeí a prohlídky pevnosti  zde naleznete také mnoho míst pro odpočinek kavárny,  restauraci, přístřešek pro piknik  Za pěkného počasí si nezapomeňte přibalit plavky, neboť je možné využít také místní pláž nalézající se v zálivu pod Pipers parkem.

 

Více informací naleznete na www.suomenlinna.fi

During your stay in Helsinki, you can not miss visit the Suommenlinna (Sveaborg) island with a naval fortress. We recommend to spend a whole day on this tour. Suomenlinna has been listed on the UNESCO World Heritage List since 1991. Visitors do not pay an entrance fee upon arrival, it is only necessary to pay a fare for a ferry that leaves the harbor at Kauppetori in Helsinki. If you have a multiple-day (Kertakortti) card for Helsinki transport that you buy at R kiosks, it is valid on the HSL ferry to Suommenlinna. Voyage takes up 15 to 20 minutes. Ferries land on the northern side of Iso Mustasaari Island. In addition to these HSL ferries departing all year round, during the summer JT-Line ships also leave from the Kauppetori  but these land at the Suomenlinna Center in the south of Iso Mustasaari Island and at the Royal Gate on the island of Kustaanmiekka.

Suomenlinna is not only one of the foremost attractions in Finland, but also a lively community of about 800 residents. The Governing Body of Suomenlinna is a government agency operating under the Ministry of Education and Culture, is responsible for the restoration, development and maintenance of the fortress. The fortifications and old garrison buildings have been restored and converted into residential properties, restaurants and museums.

The naval fortress built to defend Helsinki in the 18th century, when Finland was under the Kingdom of Sweden, is now a favorite place of rest. It is divided into several islands  interconnected by bridges. Immediately upon arrival you notice the white massive tower of the church. The main tour route, the  Blue route, passes through the island from north to south and connects all major landmarks. The island’s plan and all the necessary information can be obtained in the info center at the main dock which is open all year round. Some routes are not suitable for wheelchairs and baby carriages. Suitable routes are recommended by staff in information center. You will also get information on guided tours.

There are several museums on the island. The main museum of the Suomenlinna Museum introduces the visitors to the history of the fort from the early days to the present. A part of the tour is a 20-minute film available in several  languages. In the Military Museum, you will find an exhibition of military technology in both wars and peace times. The Ehrensvärd Museum, located in the premises formerly used as a living space for the commander of the fortress, is focused on the history of the fortress during the period of the Swedish government. The Customs Museum, located in a former prison, deals with customs history and smuggling in Finland. Children’s visitors will surely enjoy the toy museum where are gathered toys  from the beginning of the century to the 1960s. For us, however, the greatest experience was a visit of the Vesikko submarine, which is anchored in the Gulf of Kustaanmiekka, where you can reach from Iso Mustasaari Island on a wooden bridge. It is a Finnish submarine that was built in the 1930s and served during the Second World War. It is fully restored and once you enter it, you will feel like the sailors serving in these confined spaces. You can see both the bedroom and the kitchen so all the appliances, the engine room and you cannot resist on looking the periscopeat the surface.

The dry dock at Suomenlinna is one of the oldest dry docks in the world. In 1760, under the supervision of the naval architect F. H. Chapman, ships for the Swedish fleet were built here. Nowadays dock is used to renovation ofold wooden ships.
The island of Kustaanmiekka offers views of the original fortifications, sand embankments and artillery positions,as well as  the Russian defensive line of the late 19th century.
After a wealth of museum experiences and a tour of the fortress, you will appreciate places for relax such as cafes, a restaurant, a picnic shelter. In nice weather, do not forget to put on a swimsuit as you can also use the local beach located in the Gulf of Pipers.

For more information see:  www.suomenlina.fi