Návštěva muzea levandule v Provence

Když se řekne Provence, každý si nepochybně představí dlouhé pole modré levandule. Pokud budete pobývat v Provence doporučujeme návštěvu Muzea levandule v Coustellet.

Úžasná sbírka červených měděných destilačních přístrojů vypráví ságu o destilaci jemné levandule v Haute Provence od 16. století až po moderní dobu. Sbírka se nachází v tradiční provensálské budově ze suchých kamenů obklopené levandulí. Muzeum je otevřeno od 1. února do 31. prosince.

Láska rodiny Linceléových k levanduli přechází z generace na generaci od roku 1890. Již čtyři generace s nadšením získávají destilací z modrého zlata Haute Provence vzácné éterické oleje. Jako pěstitelé levandule mají úctu k tradiční výrobě i k  životnímu prostředí. V roce 1991 otevřeli Musée de la Lavende v Coustellet , aby podpořili povědomí o výrobních technikách. Muzeum zahrnuje muzeografickou sekci, která přibližuje proces destilace od 16. století až po dnešní dny a další vzdělávací prvky, jako jsou botanické informace,  filmy popisující metody sklizně a destilace.

Georges Lincelé shromažďoval sbírku destilačních přístrojů více než 20 let. Zaměřil se na oblasti, které produkují jemnou levanduli, jako je Vaucluse, Alps High Provence,  High Alps, Drôme. Existují tři destilační techniky: destilace otevřeným plamenem,  destilace parou a destilace ve vodní lázni.
Booking.com


Dnes rodina Lincelových destiluje v palírně, vybavené plynovým kotlem, dvěma zásobníky, které pojmou 1500 kg květin, regulátorem páry, spirálou s atmosférickým chladičem a 2 nádrže na dešťovou vodu. Zde jsou schopni destilovat jemnou levanduli z 80 hektarů. V šedesátých letech začali při sklizni používat mechanizaci.

Při návštěvě muzea vás přivítá příjemná průvodkyně v zástěře levandulové barvy a rozdá vám brožurky popisující výrobní proces. Dozvíte se z nich například jaký je rozdíl mezi jemnou levandulí, špičatou levandulí a lavandinou.

Jemná levandule roste v suchých horských oblastech Provence v nadmořské výšce nad 800 metrů. Jedná se o malou rostlinu a na každém stonku je  pouze jedna květina. Rozmnožuje se semeny. Špičatá levandule roste v křovinatých oblastech v nadmořské výšce od nuly do 600 metrů. Je to vysoká rostlina s několika větvemi, proto každý stonek nese několik  květin. Rozmnožuje se semeny. Ve Francii se její parfém příliš nepoužívá, protože je hodně silný. Používá se ve Španělsku a v Portugalsku ke zředění jak olejových barev, tak barev na porcelán.  Lavandina roste v nadmořské výšce od 0 do 800 metrů po celém světě. Je to vysoká rostlina s dvěma větvemi a roste ve velkých trsech. Je neplodná a pokud ji chcete množit, musíte dělat řízky. Má mnohem silnější vůni,  zdaleka ne tak jemnou jako  jemná levandule a nemůže být použita pro léčebné účely. Používá se v průmyslu  na čisticí přípravky a detergenty.

Po příchodu do muzea jsou  návštěvníci pohodlně usazeni v sále příjemně vonícím levandulí a shlédnou film o pěstování a sklizni levandule. Poté se následují průvodkyni do dalšího sálu, kde jsou shromážděny destilační přístroje a průvodkyně podává poutavý výklad o výrobním procesu. Prohlídka končí v prodejně výrobků značky Château du Bois, kde vám prodavačky ochotně vysvětlí účinky a použití krémů, mýdel, olejů  a parfémů.

Římané používali levanduli k provonění lázně a vypraného prádla. V roce 1928 zahájil René-Maurice Gattefossé moderní aromaterapii, levandule byla vždy uznávána pro své léčivé vlastnosti. 100% čistý a přírodní esenciální olej z jemné levandule  může léčit nespavost, řezné rány a popáleniny, nachlazení, bolest v krku, křeče a revmatismus a používá se také k hubení vší.

 

Musée de la Lavande

276 Route de Gordes – BP 16

84220 Coustelet

Provence

www.museedelalavande.com

 

When you say  Provence, everyone will undoubtedly imagine a long field of blue lavender. If you stay in Provence, we recommend visiting the Lavender Museum in Coustellet.

An amazing collection of red copper  distillation apparatuses tells a story of delicate lavender distillation in Haute Provence from the 16th century to the modern times. The collection is located in a traditional Provencal building of dry stones surrounded by lavender. The museum is open from 1 February to 31 December.

The Lincelé family´s love for lavender has been passed down from generation to generation since 1890. For four generations, these producers and distillers of the blue gold of Haute Provence have been working with passion to extract precious essential oil. As lavender growers, they uphold the nobility of traditional production and respect for the environment. They opened the Musée de la Lavende in Coustellet in 1991 to promote awareness of production techniques. It includes museographical section containing a wealth of still dating from the 16th centruy to today and other educational elements such as botanical information,  films on harvest and distilling methods.

Over a period of more than 20 years Georges Lincelé has added to the collection of stills. He has concentrated his research on areas which produce fine lavender such as Vaucluse, Alps of High Provenc, High Alps, Drôme. There are three distillation techniqures: the naked flame still the bain-marie still and the steam still.

Today the Lincelé family distils in a distillery which has a gas boiler, two containers which hold 1500 kg of flowers, a steam regulator, a coil with and atmospheric cooler, and 2 tanks to store rain water. Here they are able to distil all our 80 hectares of fine lavender. In 1960 the harvest of lavender started to be mechanized.

When visiting the museum, you are welcomed by a friendly guide wearing apron in lavender colour, who  handes out brochures describing the production process. From this leaflet you  learn, for example, what is the difference between fine lavender, spike lavender and lavendine. Fine lavender grows on arid mountains of Provence above an altitude of 800 meters. It is a small plant and only a single flower grows on each stem. It reproduces by seeding. Spike lavender grows on scrubland between an altitude of 0 to 600 meters. It is a tall plant with several ramifications, therefore each stem carries several flowers. It reproduces by seeding. In France is its perfume used little as it is too strong. It is used in Spain and Portugal to dilute both oil paint and porcelaine paint. Lavandine grows between an altitude of 0 and 800 meters all over the world. It is a tall plant with two ramifications and grows in large ground clumps. It is stereile and you have to do cuttings to reproduce it. It has a much stronger smell, infinitely less subtle than fine lavender and cannot be used for medicinal purposes. It is used in industry in cleaning products and detergents.

After entering the museum the visitors are comfortably seated in the hall with a pleasant smell of lavender and watch a film about the lavender cultivation and harvest. Then they follow the guide to the next room, where the distillation apparatuses are collected and the guide gives an engaging explanation of the production process. The tour ends at shop with product „the Château du Bois“ brand, where salesmen will gladly explain the effects and use of creams, soaps, oils and perfumes.

The Romans used lavender to scent their baths and their newly washed lined. In 1928 René-Maurice Gattefossé launched modern aromatherapy, lavender has always been recognised for its medicinal properties. Fine lavender in  100 % pure and natural essential oil can treat insomnia, cuts and burns, colds and sunusitis, sore throats, cramps and rheumatism and head lice.

Musée de la Lavande

276 Route de Gordes – BP 16

84220 Coustelet

Provence

www.museedelalavande.com